НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СЧЕТОВОДСТВО В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ ИКОНОМИЧЕСКИ УЧИЛИЩА В Р БЪЛГАРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕТО МУ В СА „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ

DSpace/Manakin хранилище

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СЧЕТОВОДСТВО В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ ИКОНОМИЧЕСКИ УЧИЛИЩА В Р БЪЛГАРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕТО МУ В СА „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СЧЕТОВОДСТВО В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ ИКОНОМИЧЕСКИ УЧИЛИЩА В Р БЪЛГАРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕТО МУ В СА „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ
Автор: Атанасов, Атанас; Иванова-Кузманова, Галя; Александров, Станислав; Божилов, Божидар; Йоновски, Калин; Кръстева-Христова, Радосвета; Цветков, Цветан; Atanasov, Atanas; Ivanova-Kuzmanova, Galia; Alexandrov, Stanislav; Bozhilov, Bozhidar; Yonovsky, Kalin; Krasteva-Hristova, Radosveta; Tsvetkov, Tsvetan
Резюме: Обучението по счетоводство е неразривна част от подготовката на специалисти в областта на икономиката не само в Р България, но и в международен план. Този факт прави актуален и значим проблема с неговото съдържание и качество. В тази връзка се изследва съществуващата практика на обучението по счетоводство във висшите държавни икономически училища у нас. На базата на сравнителен анализ се предлагат насоки за усъвършенстването му в СА „Д. А. Ценов” – Свищов в унисон със съвременните национални и европейски приори- тети и практики. Accounting training is an integral part of the training of specialists in the field of economy not only in Bulgaria but also worldwide. This fact makes the problem of its content and quality significant and topical. In this context, the current practice of accounting training in our country’s higher economic state schools is studied. Guidelines are proposed based on comparative analysis for its improvement at „D. Tsenov” – Svishtov in line with the modern national and European priorities and practices.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1821
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
507_split_17_2012.swf 303.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов