ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ БИЗНЕС ПРИОРИТЕТИ ПРЕД ИНДУСТРИАЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

DLib Repository

ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ БИЗНЕС ПРИОРИТЕТИ ПРЕД ИНДУСТРИАЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Show full item record

Title: ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ БИЗНЕС ПРИОРИТЕТИ ПРЕД ИНДУСТРИАЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Author: Дилков, Цветан; Сирашки, Христо; Dilkov, Tsvetan; Sirashki, Hristo
Abstract: Промишлеността е на преден план в новия модел за растеж на икономиката на ЕС, както това беше формулирано в стратегия „Европа 2020”. Ето защо в настоящата студия е направен опит да се проучат основните приоритети пред индустриалните предприятия. Целта на изследването е да се очертаят посоките на развитието на индустриалния мениджмънт в резултат на настъпилата промяна в икономическите реалности, като се отчита влиянието на динамиката в предизвикателствата пред мениджмънта на XXI век. Основните задачи, насочени към постигането на целта, се свързват с проучване и анализиране на основните бизнес приоритети в глобализиращата се икономика. Анализират се проблемите и възможностите на предприемаческите сливания и придобивания като съвременен начин за постигане на конкурентоспособност в глобализиращите се икономики, както и необходи- мостта и възможностите на мениджърския подход за организацията. Обект на изследването са очакваните бизнес приоритети през второто десетилетие на XXI век. При предприемачеството се проучват различните изследователски тези относно компонентите за неговото бъдеще. Внимание се отделя и на иновационната дейност на индустриалните фирми. Като резултат от проучването се очертава необходимостта от ясни и точни правила и адекватно обучение за ефективен мениджмънт, потвърждава се тезата за необходимост от концептуален подход за приложение на ключовите функции на управление в международен аспект, както и задължителните условия за адекватен мениджърски контрол. Industry is at the forefront in the new growth model for the EU economy as it was formulated in the strategy "Europe 2020". Therefore this study attempts to investigate the main priorities facing the industrial enterprises. The aim of the study is to identify the trends of development of industrial management as a result of the change in economic realities, taking into account the influence of the dynamics of management challenges of the XXI century. The main tasks aimed at achieving the objective are associated with research and analysis of the key business priorities in the globalizing economy. An analysis is made of the problems and possibilities of entrepreneurial mergers and acquisitions as a modern way to achieve competitiveness in globalizing economies, as well as the need and ability of the management approach to organization. Various research arguments are studied regarding the components of entrepreneurship’s future. The object of the study is the expected business priorities in the second decade of the XXI century. Attention is paid to the innovation of industrial companies. As a result the study outlines the need for clear and precise rules and adequate training for effective management and confirms the thesis statement that a conceptual approach is needed for the implementation of the key functions of management in an international context as well as the necessary conditions for adequate managerial control
URI: http://hdl.handle.net/10610/1822
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
301_split_20_2013.swf 421.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов