ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖИМОСТТА НА МОДЕЛИТЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ И ПОРТФЕЙЛИРАНЕ В УСЛОВИЯТА НА НОВОВЪЗНИКНАЛИТЕ ПАЗАРИ

DSpace/Manakin хранилище

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖИМОСТТА НА МОДЕЛИТЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ И ПОРТФЕЙЛИРАНЕ В УСЛОВИЯТА НА НОВОВЪЗНИКНАЛИТЕ ПАЗАРИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖИМОСТТА НА МОДЕЛИТЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ И ПОРТФЕЙЛИРАНЕ В УСЛОВИЯТА НА НОВОВЪЗНИКНАЛИТЕ ПАЗАРИ
Автор: Пътев, Пламен; Николов, Николай; Петков, Калоян; Илиев, Никола; Patev, Plamen; Nikolov, Nikolay; Petkov, Kaloyan; Iliev, Nikola
Резюме: Разработката има за цел да тества приложимостта на три основни модела за инвестиране и портфейлиране в условията на нововъзникналите пазари в Източна Европа – моделът на EVA, моделът RI и моделът ETF α+. Тезата ни е, че моделите, утвърдени в развитите икономики, са приложими и в условията на нововъзникналите пазари, но следва да бъдат моделирани, за да отразят спецификата на тези пазари. Задачата ни е да изградим модифицирани модели, приложими в условията на източноевропейските нововъзникнали пазари. На първо място e тестван моделът за икономически добавената стойност (EVA), но редица трудности бяха срещнати при прилагането му в Източна Европа главно заради някои различия в счетоводните стандарти. В отговор на това бе разработен по-опростеният модел RI, при който с две негови модификации е доказана неговата приложимост на нашите пазари. На база на този резултат са направени ключови промени в EVA. Доказано е, че и двата показателя – EVA и RI могат да служат като критерий за реализиране на инвестиционни и портфейлни политики. В заключителния етап на проекта успешно е тествана и възможността за създаване на алфа доходност при дупликиране на индекса WIG20, като се постига по-висока доход- ност от пазарната. The study aims to test the applicability of three basic investment and portfolio management models in emerging markets in Central and Eastern Europe – the EVA model, RI model and ETF α+ model. Our thesis statement is that the models established in developed economies are applicable to emerging markets but should be modelled according to the specifics of these markets. Our task was to create modified models that are applicable in the East-European emerging markets. First we tested the economic value-added model (EVA), but we met a number of difficulties in applying it in Eastern Europe, mainly due to some differences in the accounting standards. Therefore, we developed the much simpler RI model, in which with only two modifications we were able to prove its applicability in our markets. Based on this result we then made key changes in the EVA model and as a result we found that both indicators – EVA and RI – can be used as criteria for implementing investment and portfolio management policies. In the final stage of the project we successfully tested the possibility of generating alpha returns in duplicating the WIG220 index, achieving a higher return than the market return.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1823
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
147_split_22_2015.swf 1.096Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов