ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖИМОСТТА НА МОДЕЛИТЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ И ПОРТФЕЙЛИРАНЕ В УСЛОВИЯТА НА НОВОВЪЗНИКНАЛИТЕ ПАЗАРИ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖИМОСТТА НА МОДЕЛИТЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ И ПОРТФЕЙЛИРАНЕ В УСЛОВИЯТА НА НОВОВЪЗНИКНАЛИТЕ ПАЗАРИ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖИМОСТТА НА МОДЕЛИТЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ И ПОРТФЕЙЛИРАНЕ В УСЛОВИЯТА НА НОВОВЪЗНИКНАЛИТЕ ПАЗАРИ
Author: Пътев, Пламен; Николов, Николай; Петков, Калоян; Илиев, Никола; Patev, Plamen; Nikolov, Nikolay; Petkov, Kaloyan; Iliev, Nikola
Abstract: Разработката има за цел да тества приложимостта на три основни модела за инвестиране и портфейлиране в условията на нововъзникналите пазари в Източна Европа – моделът на EVA, моделът RI и моделът ETF α+. Тезата ни е, че моделите, утвърдени в развитите икономики, са приложими и в условията на нововъзникналите пазари, но следва да бъдат моделирани, за да отразят спецификата на тези пазари. Задачата ни е да изградим модифицирани модели, приложими в условията на източноевропейските нововъзникнали пазари. На първо място e тестван моделът за икономически добавената стойност (EVA), но редица трудности бяха срещнати при прилагането му в Източна Европа главно заради някои различия в счетоводните стандарти. В отговор на това бе разработен по-опростеният модел RI, при който с две негови модификации е доказана неговата приложимост на нашите пазари. На база на този резултат са направени ключови промени в EVA. Доказано е, че и двата показателя – EVA и RI могат да служат като критерий за реализиране на инвестиционни и портфейлни политики. В заключителния етап на проекта успешно е тествана и възможността за създаване на алфа доходност при дупликиране на индекса WIG20, като се постига по-висока доход- ност от пазарната. The study aims to test the applicability of three basic investment and portfolio management models in emerging markets in Central and Eastern Europe – the EVA model, RI model and ETF α+ model. Our thesis statement is that the models established in developed economies are applicable to emerging markets but should be modelled according to the specifics of these markets. Our task was to create modified models that are applicable in the East-European emerging markets. First we tested the economic value-added model (EVA), but we met a number of difficulties in applying it in Eastern Europe, mainly due to some differences in the accounting standards. Therefore, we developed the much simpler RI model, in which with only two modifications we were able to prove its applicability in our markets. Based on this result we then made key changes in the EVA model and as a result we found that both indicators – EVA and RI – can be used as criteria for implementing investment and portfolio management policies. In the final stage of the project we successfully tested the possibility of generating alpha returns in duplicating the WIG220 index, achieving a higher return than the market return.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1823
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
147_split_22_2015.swf 1.096Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов