СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА НА БАКАЛАВЪРСКОТО И МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

DSpace/Manakin хранилище

СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА НА БАКАЛАВЪРСКОТО И МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА НА БАКАЛАВЪРСКОТО И МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
Автор: Крумов, Крум; Тананеев, Емилиян; Стойкова, Пепа; Цветкова, Надежда; Петкова, Зорница; Костова, Силвия; Антов, Момчил; Krumov, Krum; Tananeev, Emiliyan; Stoykova, Pepa; Tsvetkova, Nadezhda; Petkova, Zornitsa; Kostova, Silviya; Antov, Momchil
Резюме: Изследването на спецификите в проявлението на контролните професии дава възможност да се установи дали съответства обучението по контрол с изискванията за постъпване на работа в съответните контролни институции. Въз основа на класификация и систематизация на теоретичните познания за контролната дейност и сравняването им с нормативните изисквания за практическата реализация на контролните кадри, могат да се направят изводи за усъвършенстване теоретичната подготовка на бъдещите контролни специалисти. В т еорията н а контрола е безусловно известна установената класификация на видовете контролни органи, съобразно която те могат да бъдат: вътрешни и външни, специализирани, специални и общи, имащи и нямащи санкционни функции и др. Подготовката на студенти, които са бъдещите контролни специалисти, изисква да се познават спецификите на образователните и квалификационните институции, в които ще реализират трудовите си функции. Studying the specifics of controller jobs makes it possible to determine whether the training in controlling complies with the requirements for employment in the controlling institutions. Based on the classification and systematization of theoretical knowledge for the controlling activity and comparing them with the legal requirements for the practical realization of controlling graduates inferences can be made about the improvement of the theoretical training of prospective controlling specialists. The control theory has the unconditionally established classification of the kinds of controlling bodies according to which they may be: internal and external, specialized, special and general, having or not having penalty functions, etc. The training of students who are future controllers requires them to know the specifics of the educational and vocational institutions, where they will carry out their employment functions.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1827
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
528_split_17_2012.swf 369.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов