ИНОВАЦИИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР

DLib Repository

ИНОВАЦИИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР

Show full item record

Title: ИНОВАЦИИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР
Author: Блажева, Виолета; Blazheva, Violeta
Abstract: Устойчивото развитие на европейския аграрен сектор има за цел постоянно подобряване качеството на живота и благосъстоянието на настоящото и бъдещите поколения. То е насочено към установяване на връзка между икономически напредък, опазване на околната среда и постигане на социална справедливост. Настоящата разработка има за цел проучване на иновациите в икономи ката (в т.ч. в аграрния сектор) в контекста на Стратегия „Европа 2020” за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Нейното изпълнение се дефинира със следните задачи: проучване на теорията и практиката за изясняване на спецификата и понятийния апарат относно иновациите в икономиката (в т.ч. аграрния сектор); идентифициране на факторите, налагащи въвеждането на иновации (в т.ч. в аграрния сектор); отразяване на европейската политика в областта на иновациите (в т.ч. в аграрния сектор); предложения и изводи относно въвеждането на иновации в аграрния сектор за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Обект на изследване са иновациите в икономиката и вчастност иновациите в аграрния сектор (предмет на изследване). Изследователската теза произтича от необходимостта за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж от приложението на иновациите в контекста на Стратегия „Европа 2020”. От тази позиция е необходимо стимули- ране развитието на конкурентоспособно и устойчиво селско и горско стопанство, което „постига повече с по-малко” в хармония с околната среда. The sustainable development of the European agricultural sector aims to continuously improve the quality of life and well-being of the present and future generations. It is intended to establish a relationship between economic development, environmental protection and social justice. The purpose of this paper is to study innovation in the economy as a whole and particularly in the agricultural sector in the context of the Europe 2020 Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. It focuses on the following tasks: studying the theory and practice to clarify the specifics and concepts regarding innovation in the economy (including in the agricultural sector); identifying the factors necessitating the introduction of innovation (including in the agricultural sector); covering the European policy in the field of innovation (including in the agricultural sector); proposals and conclusions on the introduction of innovation in the agricultural sector for achieving smart, sustainable and inclusive growth. The object of the study is innovation in the economy and in particular innovation in the agricultural sector (subject of study). The research thesis stems from the need to achieve smart, sustainable and inclusive growth by applying innovation in the context of the Europe 2020 Strategy. This makes it necessary to stimulate the development of competitive and sustainable agriculture and forestry, which ‘achieves more with less’ in harmony with the environment.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1829
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
176_split_22_2015.swf 1.045Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов