ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА РИСКА ПРИ ИЗБОРА НА ИНВЕСТИЦИИ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

DLib Repository

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА РИСКА ПРИ ИЗБОРА НА ИНВЕСТИЦИИ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Show full item record

Title: ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА РИСКА ПРИ ИЗБОРА НА ИНВЕСТИЦИИ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Author: Адамов, Величко; Adamov, Velichko
Abstract: За основен обект на изследването се определя оценяването на риска при избора на инвестиции, а за негов предмет – емпиричното извеждане и оценка на коефициента beta в условията на българския капиталов пазар. Целта на изследването е да развие теоретични виждания относно оценяването на риска при избора на инвестиции и подложи на емпирично извеждане и трендов анализ стойностите на коефициента beta за водещите български публични компании, включени в индекса SOFIX. С оглед на формулираните обект, предмет и цел изследването е структурирано в 4 основни части. В първата част са развити виждания относно съвременните цели и теоретични основи пред инвестиционното управление. Във втората част се акцентира върху възможностите за включване на риска в инвестиционния анализ. Третата част подлага на критична оценка методическата рамка за инвестиционна селекция. В четвъртата част е развито емпирично проучване на коефициента beta на дружествата от индекса SOFIX в периода 2007–2012 г., като са установени тенденции и е предложено корпоративно групиране съобразно капацитета за възстановяване на пазарната капитализация на предкризисните нива. Резултатите показват, че от водещите български дружества две имат коефи- циент beta (върху основата на месечни данни за периода IX’2007-IX’2012) над 1,25 или 13,3% от общия брой дружества в индекса; с коефициент beta в границите от 0,75 до 1,25 са седем дружества или 46,7 процента от индекса и с консервативни значения на коефициента от под 0,75 са шест дружества или 40% от индекса. The paper reviews risk assessment for selection of investments in terms of empirical derivation and estimation of beta coefficients on the capital market in Bulgaria. It aims to develop some theoretical aspects regarding risk assessment for investment selection as well as to provide empirical derivation and trend analysis of the beta coefficient values of leading Bulgarian public companies included in the SOFIX index. The paper is structured in four main parts according to its subject matter, goal and objectives. The first part reviews the current objectives and the theoretical grounds of investment management. The second part focuses on the possibilities to include risk into the investment analysis. The third part analyzes the methodological framework for investment selection. The fourth part presents an empirical study of the beta coefficients of the SOFIX companies for the period 2007-2012, identifies trends and proposes corporate grouping according to their capacity to restore market capitalization to the precrisis levels. The results show that two of the leading Bulgarian companies (i.e. 13.3% of the total number of companies in the index) have betas exceeding 1.25 (based on monthly data for the period Sept. 2007 - Sept. 2012), seven companies (46.7% of the index) have beta coefficients between 0.75 and 1.25 and six companies (40% of the index) have conservative betas of less than 0.75.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1838
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
6_split_18_2012.swf 811.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов