ИЗСЛЕДВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Author: Борисов, Борислав; Господинов, Юлиян; Парашкевова, Евелина; Павлова, Кристина; Маринов, Драгомир; Borisov, Borislav; Gospodinov, Yuliyan; Parashkevova, Evelina; Pavlova, Kristina; Marinov, Dragomir
Abstract: Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на административния капацитет на областните управи в България. Предметът на изследване е вътрешноорганизационното функциониране на областните администрации в светлината на концепцията за непрекъснато усъвършенстване на работните процеси и повишаване на административния капацитет. Изследването е базирано на разработена от авторския колектив обективна методика, включваща многокритериална система за оценка на административния капацитет. Получените резултати са основа за извеждане на добри практики и изготвяне на препоръки за бъдещи действия, насочени към създаване на стандарти за качество и ефективност на процесите в тези териториални структури. Основната изследователска теза е, че публичният сектор у нас има значителен потенциал за усъвършенстване и стандартизиране на вътрешноорганизационните си процеси, което в дългосрочен аспект влияе не само върху качеството на предоставяните публични услуги, но и върху регионалното развитие. The purpose of this study is to present the results of a research conducted on the administrative capacity of district administrations in Bulgaria. The object of the study is the internal organizational functioning of district administrations in terms of the concept of continuously improving the work processes and increasing the administrative capacity. The study is based on an objective methodology developed by the team of authors, which includes a multicriterial system for administrative capacity assessment. The results obtained are a basis for presenting some best practices and making recommendations for future activities aimed at setting standards for quality and efficiency of the processes in these territorial structures. The main research thesis is that Bulgarian public sector has a significant potential for improvement and standardization of its internal organizational processes, which in the long term affects not only the quality of the public services provided, but also the district development.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1842
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
205_split_22_2015.swf 1.266Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов