СЦЕНАРИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ И ВЪЗМОЖНИТЕ ИМ ЕФЕКТИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

DLib Repository

СЦЕНАРИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ И ВЪЗМОЖНИТЕ ИМ ЕФЕКТИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Show full item record

Title: СЦЕНАРИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ И ВЪЗМОЖНИТЕ ИМ ЕФЕКТИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
Author: Илиев, Драгомир; Илиева, Даниела; Нейков, Йордан; Ангелов, Иван; Iliev, Dragomir; Ilieva, Daniela; Neykov, Yordan; Angelov, Ivan
Abstract: Реалностите в Европейския съюз подсказват за необходимостта от разглеждането на различни варианти за бъдещото развитие на европейската интеграция. Участието на Р България в единния пазар я прави част от едно много по-голямо пространство, което пряко влияе върху икономическите процеси в страната. Поради тази причина следва да бъде отчетено влиянието на възможните варианти за развитие на ЕС и тяхното отражение върху развитието на българската икономика. Целта на изследването е да се разработят възможни сценарии за бъдещото развитие на европейската интеграция. Поставените задачи са да се анализира географската насоченост на външнотърговските връзки на ЕС; да се направи анализ на входящите преки чуждестранни инвестиции в Р България и значението им за икономиката на страната в контекста на европейските интеграционни процеси; да се анализират тенденциите в европейските интеграционни процеси и тяхното отражение върху българската икономика. Защитава се тезата, че възможните сценарии за развитие на европейската интеграция следва да бъдат отчитани от националната интеграционна политика. Разработени са положителен, реалистичен и негативен сценарии за развитие на европейската интеграция и са отразени потенциалните им ефекти върху икономиката на Р България. В хода на изследването са използвани графичният и табличният метод, АВС-анализ, SWOT-анализ. The reality in the European Union makes it necessary to consider various scenarios for the future development of the European integration. The inclusion of the Republic of Bulgaria in the single market makes our country a part of a much larger space, which directly affects the economic processes in the country. Therefore, we need to consider the impact of the possible scenarios for the development of the EU and their effects on the development of the Bulgarian economy. The study aims to develop possible scenarios for the future development of the European integration. The formulated tasks are to analyse the geographical orientation of the EU’s foreign trade relations; to analyse the foreign direct investments in the Republic of Bulgaria and their implications for the economy of the country in the context of the European integration processes; to analyse the trends in the European integration processes and their impact on the Bulgarian economy. It supports the idea that the possible scenarios for the development of the European integration are to be reflected in the national integration policy. The study presents a positive, a realistic and a negative scenarios for the European integration and reflects their potential effects on the economy of the Republic of Bulgaria. The study employs graphical and tabular methods, ABC-analysis, SWOTanalysis.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1845
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
235_split_22_2015.swf 1.035Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов