ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ

DLib Repository

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ

Show full item record

Title: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ
Author: Николова, Марина; Линкова, Маруся; Шенкова, Цветана; Стоилова, Даниела; Лазарова, Елица; Nikolova, Marina; Linkova, Marusya; Shenkova, Tsvetana; Stoilova, Daniela; Lazarova, Elitsa
Abstract: Настоящото проучване се основава на тезата, че е необходимо обвързване на чуждоезиковото и специализираното икономическо обучение. Във връзка с това са изведени три изследователски цели: проучване мотивацията и очакванията на студентите от чуждоезиковото и специализираното икономическо обучение; разкриване възможностите за усъвършенстване обмена на информация между обучаващите се и завършилите студенти и укрепване на алумните отношения; проследяване реализацията на студентите по време и след придобиването на образователно-квалификационните степени. Конкретните задачи са свързани с разработване на допълнителни учебни материали и инструментариум за изследване и оценка на мотивацията и очакванията от професионалното и чуждоезиково обучение на студентите. Резултатите от осъществяването на научно-изследователския проект са: извеждане на подходи и методика на обучение за оптимизиране на учебния процес и мотивиране към активност на студентите през целия курс на обучение; изготвяне на методика за постоянен мониторинг на нуждите и нагласите на обучаваните студенти в специалност „Аграрна икономика”; изготвяне на учебно помагало по специализиран английски език за нуждите на студентите, изучаващи туристически дисциплини. The present study is based on the thesis that foreign language teaching (FLT) and specialized economic courses should be interrelated. With reference to this the authors have set three research goals: to study students’ motivation and attitudes towards FLT and their specialized economic studies; to identify the possibilities for improving the exchange of information between current and already graduated students and strenghtening the alumni relations; to monitor students’ realaization during their Bachelor and Master’s studies and after graduation. The specific tasks of the study are related to the development of additional materials and an instrument for researching and assessing learners’ motivation and attitudes towards FLT and their specialized economic courses. The results of the completed project include the development of approaches and a methodology for optrimization of the teaching process and increasing students’ motivation during the whole course of their studies; a methodology for a continuous monitoring of the needs and attitudes of students enrolled in the Agricultural Economy program; a handbook of English for Tourism for learners taking tourismrelated courses.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1851
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
356_split_20_2013.swf 2.424Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов