ИМПЛЕМЕНТИРАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК

DLib Repository

ИМПЛЕМЕНТИРАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК

Show full item record

Title: ИМПЛЕМЕНТИРАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК
Author: Диков, Венцислав; Dikov, Ventsislav
Abstract: Мотивацията е важен фактор в обучението по чужд език. Тя се дефинира като индивидуалното отношение, желание и усилията на обучаемия. Мотивацията е необходима за постигане на по-добри езикови умения в процеса на учене и повишаване на способността за учене, като без мотивация съответно способността за учене намалява. Проведеното научно изследване имаше за цел да установи в каква степен и на кои мотивационни фактори може да се повлияе с въвеждането на съвременни технически средства и информационни технологии в процеса на обучение по чужд език. За изпълнение на тази основна цел е анализирана съществуващата теоретична база по въпроса, проведени са анкетни проучвания със студенти, разработени са системи от учебни материали и са осигурени интерактивни технически средства за обучение. Резултатите от анализа на събраните емпирични данни са обобщени в изводи, на базата на които са направени конкретни предложения за подобряване на учебния процес. Motivation is an important factor in learning a second and foreign language. It is defined as the individual attitude, desire and efforts of the learner. Motivation is essential for achieving better language skills and increasing the capacity for learning since without motivation the learning capacity decreases. The research aimed to determine to what extent and which motivational factors may be affected by the introduction of modern technical devices and information technologies in the teaching of a foreign language. To achieve this primary objective the team reviewed the existing publications in this field and conducted surveys with students, developed systems of training materials and provided interactive teaching aids. The results from the analysis of empirical data are summarized in conclusions and concrete proposals for improvement of the learning process
URI: http://hdl.handle.net/10610/1856
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
386_split_20_2013.swf 878.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов