ПРАКТИКАТА НА ОБЩИНИТЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014–2020 ГОДИНА

DLib Repository

ПРАКТИКАТА НА ОБЩИНИТЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014–2020 ГОДИНА

Show full item record

Title: ПРАКТИКАТА НА ОБЩИНИТЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014–2020 ГОДИНА
Author: Борисов, Борислав; Господинов, Юлиян; Парашкевова, Евелина; Маринов, Драгомир; Borisov, Borislav; Gospodinov, Yuliyan; Parashkevova, Evelina; Marinov, Dragomir
Abstract: Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на плановата практика на общините в България по разработване на планови документи за новия програмен период 2014–2020 г. Обект на изследване са общинските планове за развитие (ОПР) за периода 2014–2020 година на всички 264 общини в страната, а предмет – качеството на ОПР и прилагането на основополагащите планови принципи при изготвяне на стратегически документи за местно и регионално развитие. Изследването е базирано на разработен от авторския колектив набор от критерии, които осигуряват възможност за обективна оценка на качеството на общинските планове за развитие. Получените резултати са основа за извеждане на добри практики и изготвяне на препоръки за бъдещи действия, насочени към подобряване на стратегическия планов процес на ниво община, повишаване на координацията и кохезията между плановите документи от различни йерархични нива и създаване на национален орган с правомощия в областта на стратегическото планиране на регионалното развитие. Основната изследователска теза е, че общинските администрации у нас имат значителен потенциал за усъвършенстване и стандартизиране на плановите си процеси, което в дългосрочен аспект влияе върху регионалното развитие и възможностите за генериране на общински конкурентни предимства. The purpose of this study is to present the results of a survey conducted on the planning practices of municipalities in Bulgaria in the development of planning documents for the new programming period 2014-2020. The object of the study are the municipal development plans (MDPs) for 2014-2020 of all 264 municipalities within the country and the subject is the quality of the MDPs and the implementation of the fundamental planning principles in the preparation of strategic documents for local and regional development. The study is based on a set of criteria developed by the team of authors, which provides an opportunity for objective assessment of the quality of the MDPs. The results obtained are a basis for presenting some best practices and making recommendations for future actions, aimed at improving the strategic planning process at municipal level, increasing both the coordination and cohesion between the planning documents of different hierarchical levels and establishing a national body with prerogatives in the field of strategic planning of the regional development. The main research thesis is that the municipal administrations in our country have a significant potential for improvement and standardization of their planning processes, which in the long term influences regional development and the opportunities for generating municipal competitive advantages.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1863
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
261_split_22_2015.swf 1.301Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов