ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

DLib Repository

ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Show full item record

Title: ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Author: Дочев, Михаил; Белоусов, Анатолий; Шелухина, Елена; Чиприянова, Галина; Георгиева, Галя; Dochev, Mihail; Belousov, Anatoliy; Sheluhina, Elena; Chipriyanova, Galina; Georgieva, Galya
Abstract: Темата за проблемите на счетоводството е актуална и полезна за теорията и практиката. Целта на изследването е да се проучи счетоводството в теоретичен и практически аспект като информационна система днес и в бъдеще. За постигането й се предвижда изпълнение на следните задачи: да се изследва счетоводната практиката на българските предприятия и нейните информационни възможности; да се изследва степента на приложение на електронния подпис, електронното банкиране, електронното фактуриране и други електронни приложения. Изследователските тези на изследването са: бързото развитие на НТП предполага промяна в счетоводната информационна система; необходимостта от комплексна и навременна счетоводна информация налага широкото използване на електронните приложения за пренос и съхранение на информация. Резултатите от проведеното изследване ни дават основание да откроим няколко по-важни извода, а именно: 1) счетоводството е основна информационна система в предприятието, счетоводната информация е средство за ефективното му управление; 2) счетоводната нормативна уредба е в непрекъсната динамика; 3) финансовото отчитане цели, информацията във финансовите отчети да притежава качеството „полезност”; 4) нараства приложението на квалифицирания електронен подпис, електронното банкиране, електронния документ и други, в т.ч. във връзка с годишното счетоводно приключване и придобиването на дълготрайни материални активи от Оперативна програма на Европейския съюз. The subject of the study is an interesting topic for theoretical research and it is up-to-date and useful in practice. The aim of the study is to examine accounting in theoretical and practical aspects as an information system. To achieve this aim the following tasks have to be performed: to examine the accounting practice of Bulgarian enterprises and its information opportunities; to examine the degree of application of the electronic signature, electronic banking, electronic invoicing and other electronic applications. The thesis statements are: the fast development of scientific and technical progress requires a change in the accounting information system; the need for comprehensive and timely accounting information requires the extensive use of electronic applications for transmitting and storing information. The results of the study we conducted enable us to outline several major conclusions: 1) accounting is a major information system in an enterprise, accounting information is a means for its effective management; 2) accounting regulations are in a continuous dynamics; 3) the aim of financial reporting is that the information in the financial statements has the property of ‘usefulness’; 4) the use of qualified electronic signature, electronic banking, electronic documents and other electronic applications is increasing, including in connection with the annual closing of accounts and the acquisition of fixed assets from the Operational Programme of the European Union.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1865
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
292_split_22_2015.swf 1.200Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов