СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРСИИТЕ: ЕВОЛЮЦИЯ, КОНЦЕПЦИЯ, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

DLib Repository

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРСИИТЕ: ЕВОЛЮЦИЯ, КОНЦЕПЦИЯ, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

Show full item record

Title: СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРСИИТЕ: ЕВОЛЮЦИЯ, КОНЦЕПЦИЯ, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
Author: Трайков, Богомил; Попов, Веселин; Кузнецов, Юрий; Цанов, Емил; Лалев, Ангелин; Божиков, Асен; Traykov, Bogomil; Popov, Veselin; Kuznetsov, Yuriy; Tsanov, Emil; Lalev, Angelin; Bozhikov, Asen
Abstract: Съвременният софтуер става все по-сложен, опитвайки се да отговаря в пълна степен на непрекъснато нарастващите изисквания на потребителите. Поради тази причина едно от основните предизвикателства пред управлението на софтуерните проекти е мащабирането на процеса по разработката, така че в него да участват множество разработчици, независимо от тяхното географско местоположение и това да не оказва влияние върху качеството на резултатната софтуерна система. Изключително важно значение за постигане на тази цел имат системите за контрол на версиите. На пазара се предлагат много софтуерни системи за управление на версиите, което затруднява ръководителите на проекти при избора на подходящото за тях решение, тъй като влияние оказват множество фактори като: използвана среда за разработка, брой участници в екип, сложност на проекта и т.н. Целта на настоящото изследване е да се разработи многофакторна методика за оценка на системите за контрол на версиите, като се: анализират средите за разработка, на базата на проучване на техните възможности чрез изграждането на адекватна лабораторна среда за тестване; разработи подходяща методика за избор на среди за контрол на версиите; приложи разработената методиката за оценка на най-популярните софтуерни продукти за контрол на версиите. Предлага се набор от показа- тели за оценка, организирани в четири групи според спецификата и разновидността на изследваните характеристики. Modern software is becoming increasingly complex while trying to fully meet the incessantly growing requirements of customers. Therefore, one of the main challenges facing software project management is the scalability of the development process so that it involves multiple developers regardless of their geographic location, and so that it does not affect the quality of the resulting software system. Version control systems are crucial for the achievement of this goal. There are many version control systems offered on the market, thus making it difficult for project managers to select the right solution for their needs because many factors should be considered, such as: the integrated development environment used, the number of team participants, the complexity of the project, etc. The purpose of this study is to develop a multi-factor methodology for version control systems assessment by: analysing the IDEs based on a study of their capacity through building a relevant test laboratory environment; developing an appropriate methodology for selecting version control system environments; applying the developed methodology for assessing the most popular version control software products. We propose a set of assessment indicators, organized into four groups according to the specific nature and variety of the studied characteristics.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1866
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
322_split_22_2015.swf 1.123Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов