ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ОЧИС

DSpace/Manakin хранилище

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ОЧИС

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ОЧИС
Автор: Захариев, Андрей; Zahariev, Andrey
Резюме: През призмата на изследване на развитието в блоковата среда на страните от групата за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) е налице въз- можност за оценяване на пулса и темпа на икономическото развитие и възмож- ностите на България, Румъния и Гърция (страните от ЧИС, членки на ЕС) да развиват потенциала си за растеж. За нас с особената си важност (особено в условията на глобална финансово-икономическа криза) изпъква връзката между БВП и способността да се култивират фактори на растежа в отворените за външна търговия икономики. На тази основа за обект на изследване се определя икономическият потенциал в рамките на ЧИС, а за негов предмет основните тенденции и фактори на растежа в икономиките на страните от ЧИС. Целта на настоящата студия е да представи критичен анализ на тенденциите в икономическото развитие на страните от ЧИС през призмата на идентификацията на основните фактори за подкрепа на икономическия растеж в XXI век. Студията е структурирана в две основни части. В първата е представен сравнителен мониторинг на тенденциите в основните макроикономически показатели за периода 2003–2010 г. за страните от ЧИС. Във втората част са моделирани темповете на растеж на страните от ЧИС от гледна точка отвореността на техните икономики и динамиката в експортните и импортните потоци. The paper presents a study of the economic development of the countries from the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) block as an opportunity to assess the rate and pace of their economic development and the opportunities for Bulgaria, Romania and Greece (the EU member-states in BSEC) to develop their growth potential. Especially important (in times of global financial and economic crisis) is the relation between the GDP and the ability of free foreign trade economies to establish growth factors. The study focuses on the economic potential within the BSEC in terms of the main trends and growth factors in the BSEC economies. The aim of this study is to provide a critical analysis of the economic development trends of the BSEC countries in terms of identification of key factors supporting economic growth in the 21st century. The study is structured in two parts. The first part presents a comparative monitoring analysis of the trends in the key macroeconomic indicators for the period 2003-2010 in the BSEC countries. The second part presents growth rate models of the BSEC countries in terms of the level of openness of their economies and the dynamics of their export and import flows.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1868
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
56_split_18_2012.swf 740.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов