ПРОБЛЕМИ НА СТРЕС-ТЕСТВАНЕТО В ДЕЙНОСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ БАНКИ

DLib Repository

ПРОБЛЕМИ НА СТРЕС-ТЕСТВАНЕТО В ДЕЙНОСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ БАНКИ

Show full item record

Title: ПРОБЛЕМИ НА СТРЕС-ТЕСТВАНЕТО В ДЕЙНОСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ БАНКИ
Author: Вътев, Жельо; Vatev, Zhelyo
Abstract: В разработката се прави критичен анализ на съществуващата практика за провеждане на стрес-тестване в банковата сфера у нас и в чужбина. На тази основа се акцентира върху редица нерешени или дискусионни въпроси, касаещи: значимостта на стрес-тестовете; обхвата и периодичността на тяхното провеждане; идентифицирането на специфичните рискове, които могат да окажат негативно влияние; моделирането на сценарии чрез установяване на ключови рискови параметри (фактори), предмет на шокови изменения; извършването на сравнителен анализ на методите за осъществяване на стрес-тестване и очертаване на техните предимства и недостатъци; спецификата при провеждането на т. нар. „обратни” стрес-тестове и др. The present article provides critical analysis of the existing practice for carrying out of stress-test in the banking sector in our country and abroad. It provides good grounds for accentuating on a number of unsolved or discussion issues, concerning: significance of the stress-tests; scope and periodicity of their implementation; identification of the specific risks, with potential negative effects; scenario modelling with specifying key risk parameters (factors), subject of shocking changes; performance of comparative analysis of the methods for implementing stress-tests and outlining of their advantages and disadvantages; specifics of implementation of the so-called „reverse” stress-tests, etc.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1870
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
75_split_18_2012.swf 240.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов