БРАНДЪТ – КАТАЛИЗАТОР ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РЕГИОНАЛЕН РАСТЕЖ

DLib Repository

БРАНДЪТ – КАТАЛИЗАТОР ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РЕГИОНАЛЕН РАСТЕЖ

Show full item record

Title: БРАНДЪТ – КАТАЛИЗАТОР ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РЕГИОНАЛЕН РАСТЕЖ
Author: Горанова, Пенка; Тананеева, Живка; Тодоров, Евгени; Василева, Стелиана; Димитров, Димитър; Goranova, Penka; Tananeeva, Zhivka; Todorov, Evgeni; Vasileva, Steliana; Dimitrov, Dimitar
Abstract: Студията се фокусира върху релацията между успешния брандингов процес и постигането на устойчив и интелигентен регионален растеж. Основната цел на проекта е да анализира предпоставките за интелигентен и устойчив растеж в региона през призмата на брандинговия процес. Конкретните задачи на студията са: изследване на еволюцията на концепцията за икономическия растеж с фокус върху взаимовръзката между устойчивия и интелигентен растеж; проучване процеса на брандиране в контекста на устойчивия и интелигентен растеж; изследване на потребителските нагласи към регионалните брандове, обект на изследването; анализ на предпоставките за постигане на интелигентен и устойчив регионален растеж в контекста на брандинговия процес. Основна изследователска теза – брандът като фактор за интелигентен и устойчив растеж е приложима идея в настоящата икономическа реалност в България. Резултатите от проекта са предназначени да очертаят стратегическите траектории на развитие за постигане на интелигентен и устойчив растеж. Разработена е и специализирана електронна страница, която да способства за задълбочаване на мрежовото партньорство при обмяната на опит за осъществяването на добри иновативни и инвестиционни практики в областта на регионалния брандингов процес. The study focuses on the relation between the successful branding process and the achievement of sustainable and smart regional growth. The main objective of the project is to analyze the conditions for smart and sustainable growth in the region in the light of the branding process. The specific tasks of the study are: studying the evolution of the economic growth concept with a focus on the relationship between sustainable and smart growth; studying the branding process in the context of sustainable and smart growth; studying the consumer attitudes towards regional brands, objects of the survey; analysizing the prerequisites for achieving smart and sustainable regional growth in the context of the branding process. The main thesis statement is that the brand as a factor for smart and sustainable growth is an applicable idea in the present-day economic reality in Bulgaria. The results of the project are designed to outline the strategic paths of development for achieving smart and sustainable growth. A specialized website has been developed, which will facilitate and deepen the network partnership in exchanging experience on the implementation of good innovative and investment practices in the sphere of regional branding process.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1877
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
385_split_22_2015.swf 1.356Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов