ПРИНЦИПИ НА ОТГОВОРНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ – КОНЦЕПЦИЯ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВПЛИТАНЕ В ПРОГРАМИТЕ ПО ИКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

DLib Repository

ПРИНЦИПИ НА ОТГОВОРНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ – КОНЦЕПЦИЯ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВПЛИТАНЕ В ПРОГРАМИТЕ ПО ИКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Show full item record

Title: ПРИНЦИПИ НА ОТГОВОРНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ – КОНЦЕПЦИЯ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВПЛИТАНЕ В ПРОГРАМИТЕ ПО ИКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ
Author: Марчева, Анастасия; Чибуриене, Ядвига; Любенова, Марияна; Стоянова, Мариела; Marcheva, Anastasiya; Ciburiene, Jadvyga; Lyubenova, Mariana; Stoynova, Mariela
Abstract: Констатациите за неефективната връзка между образование и бизнес извеждат на преден план нуждата от по-тесни контакти на образователните институции с всички заинтересовани страни в процеса на формиране образа на ефективен и социално отговорен мениджър, съответстващ на изискванията на глобализиращи се бизнес през XXI век. Цел на изследването е да се разкрият възможностите за прилагане принципите на отговорно обучение по мениджмънт чрез въвеждане на нови елементи в обучението по икономика, администрация и управление за създаване на знания и умения за лидерско и социално отговорно управление. Основни задачи: проуч- ване на възможностите за вплитане на PRME в учебните програми; уточняване на полета за усъвършенстване на формалното и неформалното обучение; представяне на добри практики. Обект на изследване са принципите на отговорно обучение по управление и тяхното вплитане в учебното съдържание на изучаваните дисциплини. Предмет на изследването са теоретичните и практически форми за обучение по икономика, управление и администрация, чрез които студентите получават знания, умения и компетенции като резултат от прилагането на принципите на отговорно обучение по управление. Тезата, която се защитава е, че вплитането на принципите на отговорното обучение по управление в теоретичната и практичес- ката подготовка на студентите в направленията икономика и администрация и управление, е предпоставката за подготовка на отговорни за бъдещето лидери. The findings about the ineffective link between education and business highlight the need for closer contacts between educational institutions and all entities interested in the process of forming the image of an efficient and socially responsible manager, meeting the requirements of the globalizing business in the XXI century. The purpose of the study is to reveal the opportunities for applying the principles of responsible management through introducing new elements in the education in economics, administration and management in order to create knowledge and skills for leadership and socially responsible management. Main tasks: studying the opportunities for intertwining the PRME in the curricula; specifying margins for improving formal and informal education; presenting good practices. The object of study is the principles of responsible education in management and their intertwining in the curricula of the studied disciplines. The subject of study is the theoretical and practical forms of education in economics, management and administration through which students acquire knowledge, skills and competences as a result of applying the principles of responsible management education. The intertwining of the principles of responsible management education into the theoretical and practical preparation of students in the areas of economics, administration and management is a prerequisite for the preparation of leaders that are responsible for the future is the thesis that is defended.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1880
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
416_split_22_2015.swf 1.010Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов