ОФШОРНИТЕ ЗОНИ – МЯСТО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИ ИНИЦИАТИВИ ИЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОПРАВДАНИ ИНВЕСТИЦИИ

DLib Repository

ОФШОРНИТЕ ЗОНИ – МЯСТО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИ ИНИЦИАТИВИ ИЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОПРАВДАНИ ИНВЕСТИЦИИ

Show full item record

Title: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ – МЯСТО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИ ИНИЦИАТИВИ ИЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОПРАВДАНИ ИНВЕСТИЦИИ
Author: Пътев, Пламен; Patev, Plamen
Abstract: Между изследователи, политици и финансисти се води разгорещен спор относно ролята на офшорните зони в съвременната глобална икономика. Коя е причината инвеститорите да насочват спестяванията си към офшорните зони – дали те са мотивирани от икономически причини или го правят просто за да реализират някакви престъпни намерения, използвайки статута на офшорност? Според Zhixiang Sun, инвеститорите ще пренасочват спестяванията си към офшорните зони дотогава, докато съотношението между възвръщаемостта на родината, спрямо възвръщаемостта в офшорната зона е по-голямо от съотношението между единица минус данъчната ставка в родината и единица минус данъчната ставка в офшорната зона. В това изследване ние изчисляваме това съотношение за американски инвеститор спрямо възможно трансфериране към 9 карибски офшорни зони. За всички случаи получаваме, че съществуват сериозни икономически основания за трансфер към зоните. Подобни са резултатите за български инвеститор, като само за Панама не доказваме наличие на икономическа обоснованост. An intensive dispute about the role of the offshore zones in modern global economy is taking place among researchers, politicians and financial specialists. What are the reasons for investors to transfer their savings to such offshore zones – are they motivated by economic reasons or are they just realizing their criminal intentions using the offshore status? According to Zhixiang Sun investors will transfer their savings to offshore zones until the ratio between return in the home country towards return in the offshore zone is higher than the ratio between unity minus the tax rate in the home country and unity minus the tax rate in the offshore zone. In our research we calculate these ratios for a US investor towards a possible transfer to 9 Caribbean offshore zones. For all cases we find that there are strong economic reasons for investors to transfer their savings to offshore zones. The same conclusions refer to Bulgarian investors, too. It is only for Panama that we did not find economic reasons.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1882
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
101_split_18_2012.swf 281.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов