РЕАЛНИТЕ ОПЦИИ – НОВАТА ПАРАДИГМА ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ

DLib Repository

РЕАЛНИТЕ ОПЦИИ – НОВАТА ПАРАДИГМА ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ

Show full item record

Title: РЕАЛНИТЕ ОПЦИИ – НОВАТА ПАРАДИГМА ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ
Author: Проданов, Стоян; Prodanov, Stoyan
Abstract: Дълго време финансовата теория се опитва да наложи дисконтовите методи като революционен подход в оценяването на инвестиционните алтернативи, предлагащ по-коректна и изчерпателна представа за потенциала в създаването на стойност, заменяща използвания дълго време в капиталовото бюджетиране „период на изплащане”. Дисконтирането на паричните потоци бе основната и неоспорима парадигма във вземането на инвестиционни решения до появата на Анализа на реалните опции – приложение на теорията за финансовите опции в капиталовото бюджетиране. Реалните опции динамизират оценяването чрез вграждането на гъвкавост в капиталово бюджетните процедури – възможността на фирмите да реагират адекватно на благоприятни или нежелани промени в икономическата среда, конкуренцията или пазарите. Анализът на реалните опции е най-съвършеният подход в оценяването на дългосрочните инвестиции и не е далеч моментът, когато ще замени изцяло традиционния инструментариум в капиталовото бюджетиране. Financial theory has long tried to impose discounted cash flows techniques as a revolutionary approach in evaluating investment alternatives, offering a more accurate and complete idea of the potential in creating a value replacing the „Payback period” that has long been used in capital budgeting. Discounting of cash flows had been the main and indisputable paradigm in making investment decisions prior to the emergence of a real options analysis (ROA) - an application of the theory of financial options in capital budgeting. Real options enhance valuation by embedding flexibility in capital budgeting procedures – the ability of firms to react adequately to favorable or adverse changes in the economic environment, competition or markets. Real options analysis is the perfect approach in evaluating long-term investments and it will not be long before it replaces completely the traditional tools in capital budgeting.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1907
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
134_split_18_2012.swf 197.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов