СВОБОДНИТЕ ЗОНИ КАТО СРЕДСТВО ЗА ДЪРЖАВНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ

DSpace/Manakin хранилище

СВОБОДНИТЕ ЗОНИ КАТО СРЕДСТВО ЗА ДЪРЖАВНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СВОБОДНИТЕ ЗОНИ КАТО СРЕДСТВО ЗА ДЪРЖАВНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
Автор: Ангелов, Ангел; Angelov, Angel
Резюме: Свободните зони се появяват на определен етап от развитието на националното стопанство като нова форма на взаимодействие във външната търговия и външноикономическите връзки на дадена страна. Една от най-често използваните разновидности на свободните зони са безмитните. Балансираното постигане на множеството цели, чрез създаване на свободни зони ни довежда до извода, че те могат да бъдат и средство за държавно икономическо регулиране. Въпреки че почти всички условия за развитие на свободните зони в България са налице, тяхната дейност, а оттам и значение за икономиката ни намалява. Въпросът, който възниква, е как би могло да се промени това. Като по-важни биха могли да се откроят следните основни насоки в развитието на свободните зони в България: промяна в изискванията към наемателите в нормативната уредба, относно технологичното равнище и вида на производствата, развивани в свободните зони; данъчни преференции за инвеститорите; превръщане на свободните зони в производствени площадки, където се използват нови технологии; използване и на режимния подход при създаването на свободните зони в България; оторизиране на държавен орган, който да организира, координира и контролира дейността на свободните зони на територията на страната; определяне на приоритетни цели при функционирането на свободните зони. Всичко това ще даде възможности за установяване точното място и ролята на свободните зони и ще ги направи ефективно средство за държавно регулиране на икономиката. Free zones emerge at a certain stage in the development of national economy as a new form of interaction in foreign trade and foreign economic relations of a country. Duty free zones are one of the most common types of free zones. The balanced achievement of a variety of goals by creating free zones leads to the conclusion that they can also be a tool of state economic regulation. Although there are almost all conditions for the development of free zones in Bulgaria, their activities, and hence their importance for our country, are on the decrease. The question arising is how to change that. The following trends in the development of free zones in Bulgaria can be outlined as very important: changing the regulatory requirements for tenants concerning the technological level and type of productions carried out in the free zones; tax incentives for investors; turning the free zones into industrial sites which use new technologies; using the regime approach in creating free zones in Bulgaria; authorizing a state agency to organize, coordinate and monitor the activities of the free zones in the country; and setting priority objectives in the operation of the free zones. This will provide opportunities for identifying the exact location and role of free zones and will make them an effective tool for state economic regulation.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1908
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
145_split_18_2012.swf 155.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов