ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА И НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАНКОВИЯ МАРКЕТИНГ СЛЕД ФИНАНСОВА КРИЗА

DLib Repository

ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА И НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАНКОВИЯ МАРКЕТИНГ СЛЕД ФИНАНСОВА КРИЗА

Show full item record

Title: ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА И НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАНКОВИЯ МАРКЕТИНГ СЛЕД ФИНАНСОВА КРИЗА
Author: Милинов, Валентин; Milinov, Valentin
Abstract: В условията на световна финансова и икономическа криза и глобален банков срив, ефективният банков маркетинг ще е в основата на успешното стабилизиране на банковата система. Динамичните и превратни промени в банковото дело налагат основно преосмисляне на концепциите за стратегическо маркетинг планиране и прогнозиране по отношение на клиенти, партньори и акционери. Това ще превърне създадените потенциални възможности от глобализацията в реални за банките печалби и ще запази лидерските им позиции на основен финансов посредник в икономиката. В условията на силна конкуренция на пазара на финансови услуги една от водещите маркетингови концепции в съвременния банков маркетинг налага ориентирането на банките към постигане на отговорни и общественозначими цели, с по-голяма стойност за всички свързани в мрежата икономически агенти. Успешното развитие на банковата дейност ще зависи от познаването на психологията и различните аспекти на промяна в поведението и ползите на обществото. In times of a global financial and economic crisis and global banking collapse, effective bank marketing will be the key factor for successful stabilization of the banking system. The dynamic and volatile banking trends require a thorough reorganization of the concepts for strategic marketing planning and forecasting regarding customers, partners and shareholders.It will enable banks to turn the opportunities created by the globalization process into real profits and retain their key role of major financial intermediaries.In the highly competitive market of financial services one of the leading concepts in modern bank marketing requires that banks should set socially responsible and meaningful goals that would generate higher value for all stakeholders. The successful development of banks will depend on their awareness of the psychology and the various aspects of social behaviour changes and benefits.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1910
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
166_split_18_2012.swf 277.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов