ЕВРОПЕЙСКИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ – ИНТЕГРАЦИЯТА КАТО АНТИКРИЗИСНА МЯРК

DLib Repository

ЕВРОПЕЙСКИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ – ИНТЕГРАЦИЯТА КАТО АНТИКРИЗИСНА МЯРК

Show full item record

Title: ЕВРОПЕЙСКИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ – ИНТЕГРАЦИЯТА КАТО АНТИКРИЗИСНА МЯРК
Author: Костов, Димитър; Kostov, Dimitar
Abstract: Водещата теза в настоящата разработка е разбирането, че изграждането на единен институционализиран европейски капиталов пазар е необходимост и задължително условие за успешното провеждане на икономическата политика на ЕС, което обаче към момента не е залегнало като приоритет на управляващите органи на съюза. Чрез емпирично изследване се доказва, че средната корелация на индексите на фондовите борси в рамките на Euronext е малко по-висока и значително по-стабилна от средната корелация на индексите на избраните пет борси извън системата на Euronext. Това дава основание да се направи изводът, че степента на интеграция на капиталовите пазари вътре в рамките на Euronext е по-висока, отколкото извън тях, което се явява мощен инструмент за антикризисно действие. The leading thesis in this paper is the concept that the development of a unified institutionalized European capital market is a necessity and a mandatory condition for the successful implementation of the EU economic policy, which, however, has not been recognized as a priority by the governing institutions of the Economic Union. Using empirical research we prove that the average correlation of the indices of capital markets within the Euronext system is a bit higher and much more stable than the correlation of the chosen five stock exchanges which are not in the Euronext system. That allows for a conclusion to be made that the degree of capital market integration is higher within the Euronext system than outside it, which may be used as a powerful anti-crisis instrument.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1921
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
276_split_18_2012.swf 275.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов