ВНЕДРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

DLib Repository

ВНЕДРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

Show full item record

Title: ВНЕДРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
Author: Кръстевич, Тодор; Смокова, Маруся; Решеткова, Атанаска; Петкова, Венета; Krastevich, Todor; Smokova, Marusya; Reshetkova, Atanaska; Petkova, Veneta
Abstract: Идеята на настоящото изследване е инспирирана от оживената полемика за качеството на висшето образование и незадоволителното място, което българските висши училища заемат в световните и европейските класации. Налице е обаче неизползван потенциал за по-добро институционално управление на образователните институции в рамките на осигурената й от законодателя автономност. Този потенциал се открива в наличието на огромни масиви от данни. За систематичното и автоматизирано интегриране, обработка и анализ на тези информационни масиви е възможно и необходимо изграждането на интелигентни информационни системи във висшите училища. Основната цел на настоящото изследване е да се представят възможностите на изградената за нуждите на СА „Д. А. Ценов” – Свищов интелигентна информационна система за мониторинг и контрол. Подобна система е в състояние, драматично да увеличи капацитета на академичното ръководство при вземането на навременни, информирани, обосновани и проактивни управленски решения – адекватни както на все по-динамичната и конкурентна образователна среда, така и на бързо променящите се образователни потребности на обучаваните.The basic idea of the research is inspired by the vivid controversy about the quality of higher education and the unsatisfying position of the Bulgarian higher educational institutions in the international and European charts. However, there is free potential for better institutional management of the educational institutions within the framework of the autonomy secured by law. This potential can be found in the presence of large datasets. Intelligence systems need to be established in the universities in order to have systematic and automatic integration, data processing and analysis of these large datasets. The objective of the research is to present the capabilities of the business intelligence system that has been developed and established at the D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov. Such system would dramatically increase the capacity of the academic leaderships for taking prompt, informed, well-grounded and proactive governing decisions – to be more adequate regarding the more and more dynamic and rival educational environment, as well as the rapidly changing learning needs of the students.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1926
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
95_split_almanah_23_2016.swf 1.385Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов