ВЛИЯНИЕ НА СХЕМАТА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ЗАСТРАХОВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ВЛИЯНИЕ НА СХЕМАТА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ЗАСТРАХОВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЛИЯНИЕ НА СХЕМАТА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ЗАСТРАХОВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Ерусалимов, Румен; Митков, Милен; Русанова, Велислава; Erusalimov, Rumen; Mitkov, Milen; Rusanova, Velislava
Резюме: В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2015 година емпирично проучване на влиянието на схемата за съфинансиране на застрахователните премии върху развитието на земеделското застраховане в България. Основната цел е да се изследва влиянието на схемата за съфинансиране на застрахователните премии на земеделските производители върху развитието на земеделското застраховане в България. Застъпената теза е, че субсидиране на земеделските производители, чрез съфинансиране на застрахователните премии, част от Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, променя начините на предлагане на земеделски застраховки, ускорява и усъвършенства обслужването на земеделските производители потребители на застраховки, подобрява комуникациите между дружествата и фермерите, улеснява търсенето на информация от земеделците и покупката на земеделски застраховки. Балансираното субсидиране на застрахователните премии ще доведе до повишаване развитието на застрахователните дружества и пазара като цяло, а оттам и до успешното постигане на техните стратегически цели. Доказването на поставената теза е постигнато посредством решаването на следните по-важни задачи: - систематизирани и анализирани са данни, показващи състоянието на земеделското застраховане в България; - проследена е динамиката на развитие на земеделското застраховане за периода след въвеждане на схемата за съфинансиране на застрахователните премии; - откроени са очакваните ползи за земеделските производители, застрахователните дружества и държавата от продължаването и разширяване полето на действие на схемата за съфинансиране на застрахователните премии. Установи се, че има засилен интерес към схемата за съфинансиране на застрахователните премии и все повече земеделски производители се възползват от нея. В резултат на това чувствително се повишава обхватът на земеделското застраховане.This study presents the results of an empirical research conducted in 2015 on the impact of the scheme for co-financing insurance premiums on the development of agricultural insurance in Bulgaria. The main objective is to study the impact of the scheme for cofinancing insurance premiums of farmers on the development of agricultural insurance in Bulgaria. The thesis statement is that subsidizing farmers through co-financing insurance premiums, which is part of the Common Agricultural Policy of the European Union, changes the ways of offering agricultural insurance, streamlines the services offered to farmers using insurance, improves the communication between companies and farmers and facilitates the search for information and the purchase of agricultural insurance by farmers. Balanced subsidizing of insurance premiums will lead to an increase in the development of the insurance companies and the market as a whole, and hence to achieving their strategic goals successfully. The thesis statement is proved by solving the following major tasks: - the data showing the state of agricultural insurance in Bulgaria is systematized and analyzed; - the dynamics of the development of agricultural insurance for the period after the introduction of the scheme for co-financing insurance premiums is studied; - the expected benefits to farmers, insurance companies and the state from continuing and expanding the scope of the scheme for cofinancing insurance premiums are highlighted. It was found that more and more farmers show interest in the scheme for cofinancing insurance premiums and benefit from it. As a result, the scope of agricultural insurance increases substantially.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1927
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
127_split_almanah_23_2016.swf 411.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов