ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПРИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ

DLib Repository

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПРИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ

Show full item record

Title: ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПРИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ
Author: Атанасова, Христина; Митков, Милен; Иванов, Милен; Стоева, Василена; Atanasova, Hristina; Mitkov, Milen; Ivanov, Milen; Stoeva, Vasilena
Abstract: Застрахователната дейност е специфична търговска дейност и като такава тя има своята нормативна уредба. Доброволността на застраховането е правило, чието изключение е именно въвеждането на задължителни застраховки. Задължителното застраховане се въвежда от една страна, когато има висок риск от нарушаване на обществения интерес, а от друга страна, когато изпълнението на професионалните задължения на определени категории лица е свързано с риск от нарушаване на правата на други лица. Целта на настоящата студия е да се посочат положителните черти на задължителното застраховане и да бъдат очертани основни организационни принципи при неговото практическо осъществяване. Основната теза, застъпена в изследването, е, че задължителността на застраховките не е само задължение за за- страхователя, но и право на потребителите на застрахователни услуги, даващи сигурност за осъществяване на задължително застраховане при конкурентни пазарни условия. Доказването на поставената теза е постигнато посредством задачата да се изследва моментното състояние на задължителното застраховане като общи условия и пазарни позиции.Чрез изследването са постигнати следните резултати: осигурява се възможност за идентифициране на практиката в тази област; съчетани са научните търсения и емпиричните измерения на дефинираната проб- лематика на принципа на интеграция между експертен потенциал на академичен състав от две катедри на Стопанската академия, творческият заряд на докторантите и свежите идеи на студентите. Insurance is a specific business and as such it has its own regulations. Voluntary insurance is a rule the exception of which is namely the introduction of compulsory insurance. Compulsory insurance is introduced on the one hand, when there is a high risk of violating the public interest, and on the other hand, when the performance of professional duties of certain categories of individuals is associated with the risk of violating the rights of others. The purpose of this study is to highlight the positive features of compulsory insurance and to outline the basic organizational principles for its implementation. The main thesis advocated in the study is that compulsory insurance is not an obligation only of the insurer, but it is also the right of users of insurance services, ensuring security to carry out compulsory insurance under competitive market conditions. The thesis is proved through the task to investigate the current state of compulsory insurance as general conditions and market positions. The study achieves the following outcomes: an opportunity to identify practices in this area is provided; combining the scientific research and empirical dimensions of the issues defined regarding the principle of integration between the expertise of the academic staff of two departments of the Academy of Economics, the creativeness of doctoral students and the fresh ideas of students.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1931
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
153_split_almanah_23_2016.swf 306.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов