ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

DLib Repository

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

Show full item record

Title: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ
Author: Крумов, Крум; Костова, Силвия; Крумова, Диана; Ефтимова, Ирина; Krumov, Krum; Kostova, Silviya; Krumova, Diana; Eftimova, Irina
Abstract: За да се защитят по най-добрия начин националните и европейските интереси в процеса на усвояването на средствата, е необходимо да се спазват определени критерии като законност, ефективност, икономичност. Тяхното прилагане изисква добро функциониране на счетоводните системи и своевременен вътрешен контрол върху администрирането на европейските фондове и програми. Процесите на усвояване на европейските средства навсякъде в Съюза се съпътстват с опити за измами и злоупотреби. България е единствената страна, в която засега няма осъдени лица за незаконни действия с европейските фондове. Този пропуск не се дължи на липсата на нарушители, а на несъвършенството на отчетността и контролните системи. Те не функционират ефективно, поради което не са в състояние да установят допусканите нарушения или да осигурят убедителни доказателства за тяхното извършване. Вътрешният одит е част от системата за публичен вътрешен финансов контрол, изградена от изпълнителната власт. Неговата цел е да потвърди, че изразходването на националните и европейските публични финанси се извършва в съответствие със законодателството на Република България и директивите на Европейската комисия. Той трябва да осигури опазването на общественото имущество, правилното съставяне и верността на финансовите документи и прилаганата счетоводна политика. To best protect the national and European interests in the process of funds absorption requires complying with certain criteria such as legality, efficiency and economy. Applying them requires good functioning of the accounting systems and timely internal control on the administration of EU funds and programmes. The processes of absorption of EU funds throughout the Union are accompanied by attempts of fraud and abuse. Bulgaria is the only country in which no one has been convicted for illegal actions with European funds so far. This omission is not due to lack of offenders but to the imperfection of accounting and control systems. They do not function effectively, and therefore are unable to identify infringements or provide convincing evidence for them. Internal audit is part of the system of public internal financial control established by the executive authorities. Its purpose is to confirm that the spending of national and European public finances is carried out in accordance with the legislation of the Republic of Bulgaria and the Directives of the EU Council. It must ensure the protection of public property, the proper preparation and correctness of financial documents and the accounting policy applied.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1932
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
178_split_almanah_23_2016.swf 414.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов