СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ – ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (фрагментарни изследвания)

DLib Repository

СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ – ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (фрагментарни изследвания)

Show full item record

Title: СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ – ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (фрагментарни изследвания)
Author: Белоусов, Анатолий; Иванова-Кузманова, Галя; Чиприянова, Галина; Шелухина, Елена; Belousov, Anatoliy; Ivanova-Kuzmanova, Galya; Chipriyanova, Galina; Sheluhina, Elena
Abstract: Сложният комплекс от задачи, които ръководният орган решава ежедневно, извежда на преден план необходимостта да се изследва счетоводството като информационна система, която предоставя точна, навременна, достоверна, полезна и качествена информация за управлението на предприятието. За постигането на основната цел се изследва ролята на счетоводната информация при управлението на предприятието; анализира се счетоводството в условията на обща нестабилност на световната икономическа система като инструмент за повишаване информационното осигуряване на оптималното ценообразуване; проучват се принципите на организацията на екологично ориентираната анали- тична счетоводна система на предприятието. Основната изследователска теза на изследването е, че успешното развитие на всяко предприятие е зависимо от решенията на ръководния орган, поради което те трябва да почиват на уместни, съществени, надеждни и сравними счетоводни данни за състоянието и промените, настъпили в имуществото му. Изследването ни дава основание да формулираме следните изводи: конкурентоспособното управление на предприятието се моделира въз основа на навременна, достоверна и качествена информация, предоставяна в най-голяма степен от счетоводството; осъществяваната стопанска дейност на предприятията в условията на икономическа криза и силна междуфирмена задлъжнялост налага потребността от нов поглед към счетоводното отчитане вземанията от клиенти на предприятието.The complex of tasks that a governing body solves daily brings out the need to study accounting as an information system that provides accurate, timely, reliable, useful and quality information for the management of an enterprise. In order to achieve the main objective the following tasks are performed: the role of accounting information in managing an enterprise is studied; accounting is analyzed under the conditions of the general instability of the global economic system as a tool for enhancing the information provision of optimal pricing; the principles of the environmentally oriented analytical accounting system of an enterprise is explored. The main research thesis of the study is that the successful development of any enterprise is dependent on the decisions of the governing body, therefore they must be based on reasonable, substantial, reliable and comparable accounting data on the state and changes in property. The research gives us reason to formulate the following conclusions: competitive enterprise management is modelled on the basis of timely, reliable and quality information provided to the fullest extent by accounting; the business conducted by enterprises in an economic crisis and strong intercompany indebtedness imposes the need for a new look at accounting the receivables from clients of the enterprise.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1933
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
209_split_almanah_23_2016.swf 370.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов