АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЕЖИМА „КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ”

DLib Repository

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЕЖИМА „КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ”

Show full item record

Title: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЕЖИМА „КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ”
Author: Данчева, Ралица; Тодоров, Мирослав; Димитров, Ради; Тодоров, Тодор; Събев, Иван; Dancheva, Ralitsa; Todorov, Miroslav; Dimitrov, Radi; Todorov, Todor; Sabev, Ivan
Abstract: Студията представлява част от научноизследователския проект „Актуални проблеми при организацията и счетоводните аспекти на специалния режим за „Касова отчетност на данък върху добавената стойност”. В рамките на настоящото изследване, чрез анализиране на теорията и практиката по отношение на спецификата, предимствата и проблемите при организацията и счетоводното отчитане на специалния режим „Касова отчетност на данък върху добавената стойност (ДДС)”, е очертана степента на въздействие на промените върху предприятията, прилагащи режима. Проследени са предизвикателствата пред организацията и счетоводното отчитане на предприятията, прилагащи режима. Аргументирано са формулирани предложения за усъвършенстване на съществуващата практика. На база на анализа са характеризирани силните и слабите страни при организацията и счетоводното отчитане на разчетите по ДДС на стопанските единици. The study presents part of the research project “Current issues in the organization and the accounting aspects of the ‘Cash reporting of value-added tax’ special regime“. The present study outlines the degree of impact of the changes on the enterprises applying this regime by analyzing the theory and practice in terms of the specifics, the advantages, and the problems in organizing and accounting the ‘Cash reporting of value-added tax (VAT)’ special regime. The challenges facing the organization and accounting of the enterprises applying the regime are tracked. Proposals are formulated for improving the existing practice. The strengths and weaknesses in the organization and accounting of the estimates by VAT of the economic units are characterized based on the analysis.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1934
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
237_split_almanah_23_2016.swf 399.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов