МЕНИДЖМЪНТ НА АГРАРНИТЕ СТОПАНСТВА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО ИКОНОМИКА

DLib Repository

МЕНИДЖМЪНТ НА АГРАРНИТЕ СТОПАНСТВА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО ИКОНОМИКА

Show full item record

Title: МЕНИДЖМЪНТ НА АГРАРНИТЕ СТОПАНСТВА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО ИКОНОМИКА
Author: Блажева, Виолета; Blazheva, Violeta
Abstract: Динамичните предизвикателства пред аграрния сектор за постигане цели- те на стратегия „Европа 2020” (за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж), при провеждане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз изискват подготвени кадри за оптимално разходване на заложените средства. Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване на възможностите за придобиване на мениджърски умения в аграрния сектор от студентите при обучението им по икономика. Нейното изпълнените се дефинира със следните задачи: проучване на теорията и практиката относно спецификата на понятийния апарат в аграрния сектор; провеждане на икономическо изследване на аграрните стопанства предпоставка за обучението на кадри за различните нива на управление; идентифициране на факторите, които оказват влияние при управлението на аграрните стопанства; предложения и изводи относно управлението на стопанствата от аграрния сектор. Обект на изследване са аграрните стопанства. Предметът на изследване е насочен към обучението на подготвени кадри за управление на съвременните стопанства от аграрния сектор. Изследователската теза произтича от необходимостта, управлението на аграрните стопанства да се осъществява от подготвени кадри с професионална и техническа компетентност ‒ предпоставка за развитие на аграрния отрасъл. Посоченото е основание за търсене на начини за по-добро и качествено обучение при подготовката на висококвалифицирани аграрикономисти в контекста на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. When implementing the Common Agricultural Policy of the European Union the agricultural sector needs to have well-trained specialists to optimally expend the funds envisaged in order to meet the dynamic challenges facing it and contribute to achieving the goals of the Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth. The purpose of this paper is to study and outline the modern aspects of agricultural holdings management. It focuses on the following tasks: studying the theory and practice in terms of the management of agricultural holdings; identifying the problems that influence agricultural holdings management; evaluating the state of the agricultural sector in terms of the opportunities to conduct an economic survey in the field of agricultural holdings management; making recommendations and conclusions regarding the agricultural holdings management. The object of study is agricultural holdings. The subject of study focuses on the modern aspects of agricultural holdings management in teaching students of economics. The research thesis emphasizes the need that agricultural holdings should be managed by trained specialists, who are professionally and technically competent – a prerequisite for the development of the agricultural sector. The above stated is a reason to look for ways for better and high-grade training when preparing agricultural economists in the context of the Common Agricultural Policy of the European Union.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1935
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
444_split_almanah_23_2016.swf 579.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов