ВЛАСТОВИ РЕШЕНИЯ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА

DSpace/Manakin хранилище

ВЛАСТОВИ РЕШЕНИЯ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЛАСТОВИ РЕШЕНИЯ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА
Автор: Асенов, Анатолий; Алексиева, Десислава; Славов, Станимир; Петрова, Йоана; Христова, Ралица; Asenov, Anatoliy; Aleksieva, Desislava; Slavov, Stanimir; Petrova, Yoana; Hristova, Ralitsa
Резюме: В условията на глобализация не е достатъчно да се постигне устойчивост в управлението и администрация. Прилагането на иновативни методи и подходи, свързани с решения и поведение, водят до конкурентоспособно управление и администрацията. По този начин бизнес организациите оцеляват и повишават ефективността си. Цел на студията е да се изследват възможностите на властовите решения и поведенческите подходи за постигане на устойчивост и конкурентоспособност в управлението и администрацията. Тезата, която се защитава, е постигане на устойчивост и конкурентоспособност в управлението и администрацията чрез властови решения и поведенчески подходи. За потвърждаване на поставената цел са поставени следните задачи: 1. Изследване и анализ на категориите „власт” и „поведение” в управлението и администрацията. 2. Разкриване на връзката между властта и поведението и устойчивостта и конкурентоспособността в управлението и администрацията. 3. Представяне на властовите решения като фактор за постигане на конкурентоспособност в управлението и администрацията. В резултат на изследването поставената цел е постигната, като в потвърждение на тезата са направени изводи и препоръки. In today’s conditions of globalization, it is not enough to achieve sustainability of management and administration. The application of innovative methods and approaches related to decisions and behaviour leads to competitive management and administration. Thus, business organizations survive and increase their efficiency. The objective of this study is to examine the possibilities of power decisions and behavioural approaches for achieving sustainability and competitiveness in management and administration. The thesis that is defended is the achievement of sustainability and competitiveness in management and administration through power decisions and behavioural approaches. In order to justify the main objective, the following tasks are set in the study: 1. Studying and analyzing the categories of ‘power’ and ‘behaviour’ in management and administration; 2. Revealing the relationship between power and behaviour and sustainability and competitiveness in management and administration; 3. Describing power decisions as a factor to achieve competitiveness in management and administration. As a result of the study, the objective is achieved; conclusions and recommendations are also made to justify the thesis.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1936
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
470_split_almanah_23_2016.swf 2.291Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов