МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ НА ПЕРИФЕРНИТЕ ОБЛАСТИ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН ПРИДУНАВСКИ РЕГИОН

DSpace/Manakin хранилище

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ НА ПЕРИФЕРНИТЕ ОБЛАСТИ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН ПРИДУНАВСКИ РЕГИОН

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ НА ПЕРИФЕРНИТЕ ОБЛАСТИ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН ПРИДУНАВСКИ РЕГИОН
Автор: Горанова, Пенка; Цветанова, Ева; Тананеева, Живка; Тодоров, Евгени; Goranova, Penka; Tsvetanova, Eva; Tananeeva, Zhivka; Todorov, Evgeni
Резюме: Студията разглежда маркетинговия подход като своеобразен катализатор на регионалното развитие, тъй като той акцентира върху релацията между териториалните конкурентни предимства и интересите, предпочитанията и потребностите на целевите за съответния регион пазари. Основна цел на студията е да представи особеностите на регионалния маркетингов профил на периферните общини като иновативен подход в местното самоуправление, чрез който да насърчи привличането на екзогенен и ендогенен предприемачески и инвестиционен интерес. Основната изследователска теза – разработването на регионален маркетингов профил е иновативна практика, която ще подпомогне местното икономическо развитие, като насърчи процеса на привличане на преки чуждестранни инвестиции и увеличи местния предприемачески интерес; ще допринесе за по-силната ангажираност на локалните заинтересовани страни към ендогенното развитие и ще повиши регионалната конкурентоспособност. Резултати: студията конкретизира мерките за въвеждането на маркетинговия подход в практиката на регионалното развитие у нас, акцентирайки върху релацията „локални сравнителни предимства – предпочитания, интереси и потребности на териториалните целеви пазари”. Регионалният маркетингов профил задоволява информационните пот- ребности на местните и чуждестранните предприемачи и инвеститори и позиционира дадена териториална единица в съзнанието им като желана локация за осъществяване на стопанска дейност.The study discusses marketing approach as a kind of catalyst for regional development, since it focuses on the relation between regional competitive advantages and interests, preferences and needs of the target markets for the region. The main objective of the study is to present the characteristics of the regional marketing profile of the peripheral municipalities as an innovative approach in local government through which to promote the attraction of exogenous and endogenous entrepreneurial and investment interest. The main research thesis is that the development of a regional marketing profile is an innovative practice which will support local economic development by encouraging the process of attracting foreign direct investment and increasing local entrepreneurial interest; all of these will contribute to a stronger involvement of local stakeholders towards endogenous development and will increase regional competitiveness. The results are: the study specifies the measures for the implementation of marketing approach in the practice of regional development in our country, focusing on the ‘local comparative advantages – preferences, interests and needs of the regional target markets’ relation. The development of regional marketing profile is directed to satisfying the information needs of local and foreign entrepreneurs and investors and to positioning a territorial unit in their minds as a desirable location for doing business.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1937
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
267_split_almanah_23_2016.swf 863.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов