УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СТАТИСТИКА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

DLib Repository

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СТАТИСТИКА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Show full item record

Title: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СТАТИСТИКА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Author: Славева, Красимира; Петков, Пламен; Иванов, Любомир; Върбанов, Тихомир; Георгиева, Нонка; Slaveva, Krasimira; Petkov, Plamen; Ivanov, Lyubomir; Varbanov, Tihomir; Georgieva, Nonka
Abstract: Развитието на ИКТ и навлизането им във всички области на живота е предпоставка за увеличаване използването на информационните технологии за обогатяване учебното съдържание на дисциплините и за въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес. Целта на изследването е да се усъвършенства обучението по статистика чрез подобряване на компютърната и информационната осигуреност на студентите, използване на съвременни статистически програмни продукти и осигурен достъп до съществуващите статистически информационни системи и бази данни, в резултат на което ще се повиши качеството на теоретичните знания и провежданите практикоприложни изследвания на студентите от специалност „Статистика и иконометрия”. Изяснени са особеностите на статистическите информационни системи на НСИ и други органи на статистиката в България. Проследени са тенденциите в развитието на статистическите и иконометричните софтуерни продукти. Представени са основните статистически и иконометрични софтуерни продукти, намиращи приложение в обучението на студентите от специалност “Статистика иконометрия”. Изследователската теза се осланя на убеждението, че в съвременното глобализиращо се и динамично развиващо се общество използването на възможностите на ИКТ в обучението на студентите от специалност „Статистика и иконометрия” има важно значение за повишаване качеството на образованието и за достигане на високи стандарти на обучение, които са важни условия за успешната им професионална реализация. The development of information and communication technologies (ICT) and introducing them into all spheres of life is a prerequisite for increasing the use of information technologies to enrich the course content and introduce innovative educational technologies and methods in the training process. The aim of the study is the improvement of training in statistics by improving computer and information provisions for students, using modern statistical software, and having access to the existing statistical information systems and databases. All these will result in improving the quality of theoretical knowledge and ongoing practical and applied research of students in ‘Statistics and Econometrics’. The characteristics of statistical information systems of the National Statistical Institute and other statistical institutions in Bulgaria are clarified. The trends in the development of statistical and econometric software are examined. Basic statistical and econometric software products, applied in the training process of students in ‘Statistics and Econometrics’ are presented. The research thesis relies on the belief that in today’s globalizing and dynamic society the use of the potential of ICT in training students in ‘Statistics and Econometrics’ is essential for improving the quality of education and achieving high standards of training, which are important conditions for their successful career.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1938
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
498_split_almanah_23_2016.swf 378.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов