ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ ПРИ ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

DLib Repository

ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ ПРИ ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Show full item record

Title: ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ ПРИ ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Author: Димитров, Пенко; Стойкова, Пепа; Костова, Силвия; Александрова, Елена; Донкова, Вилияна; Dimitrov, Penko; Stoykova, Pepa; Kostova, Silviya; Aleksandrova, Elena; Donkova, Viliyana
Abstract: В настоящата студия се анализира цялостно и задълбочено правният режим на облагане доходите на физическите лица конкретно от стопанска дейност, съдържащ се в ЗДДФЛ, както и в съответните правни норми на ЗКПО, касаещи облагането на доходите на физическите лица от дейност като еднолични търговци. Целта е да се разгледат приложните аспекти на разпоредбите на ЗДДФЛ през призмата на икономическото развитие у нас, като се характеризират дискусионни въпроси и се предложат възможности за усъвършенстване на процесуалните и материалните правни норми при облагане доходите от стопанска дейност. Обект на изследване е облагането на доходите на физическите лица от стопанска дейност съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Предмет на изследването са правният режим и организационни проблеми, които могат да се идентифицират при възникването, изменението и прекратяването на данъчните правни отношения във връзка с облагане доходите на физическите лица от стопанска дейност. Изследователската теза, която се защитава, е, че усъвършенства- нето на нормативната уредба и на организационните аспекти на контрола при облагане доходите на физическите лица от стопанска дейност допринася както за повишаване събираемостта на данъците, за редуциране на отклонението от данъчно облагане, така и за повишаване на финансовия стабилитет на стопанските субекти. The present study provides a thorough and in-depth analysis of the legal regime of the taxation of natural persons’ income – in particular, derived from an economic activity, as contained in the Law on the taxation of natural persons and in the relevant provisions of the Law on corporate taxation concerning the taxation of natural persons’ income resulting from a commercial activity as sole traders. This study aims at considering the application in practice of the Law on the taxation of natural persons through the prism of economic development in our country, by raising certain points for discussion and suggesting possible improvements of the substantive and procedural legal rules for the taxation of income derived from an economic activity. The object of the analysis is the taxation of natural persons’ income derived from an economic activity in accordance with the provisions of the Law on the taxation of natural persons. The subject of this study is the legal regime and organisational issues which may arise in the context of the creation, modification and closure of fiscal legal relations in terms of the taxation of natural persons’ income derived from an economic activity. The research thesis which will be defended herein is that the improvement of the legal regime and the organisational aspects of the control of the taxation of natural persons’ income derived from an economic activity contribute to the increase in tax collectibility, the reduction in tax avoidance and the increase in the financial stability of economic actors.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1940
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
297_split_almanah_23_2016.swf 387.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов