ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ

DLib Repository

ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ

Show full item record

Title: ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ
Author: Иванов, Георги; Тананеев, Емилиян; Крумов, Крум; Колева, Росица; Стойкова, Пепа; Костова, Силвия; Цветкова, Надежда; Ганчева, Зорница; Антов, Момчил; Кушева, Галя; Иванова, Дияна; Кулчев, Красимир; Желев, Жельо; Станева, Ивелина; Ефтимова, Ирина; Ivanov, Georgi; Tananeev, Emiliyan; Krumov, Krum; Koleva, Rositsa; Stoykova, Pepa; Kostova, Silviya; Tsvetkova, Nadezhda; Gancheva, Zornitsa; Antov, Momchil; Kusheva, Galya; Ivanova, Diyana; Kulchev, Krasimir; Zhelev, Zhelyo; Staneva, Ivelina; Eftimova, Irina
Abstract: Съвременното развитие на информационните технологии оказва съществе- но влияние върху начините за преподаване, обучение и комуникация. В процеса на глобализация на висшето образование, образователните институции се стремят да утвърждават своите позиции, за да са конкурентоспособни. Този процес неизменно е съпътстван от използване на нови форми и средства за обучение. В разработката е извършено изследване на съвременните методи за преподаване чрез внедряване на дигитални платформи. Проучени са изискванията на практиката за ключовите компетенции, които трябва да притежават специалистите по контрол и анализ. Представени са етапите на конструиране, апробиране и усъвършенстване на уеббазираната интерактивна платформа Moodle. The development of modern information technologies has a significant impact on teaching, learning and communication. Within the process of globalization of higher education, educational institutions strive to improve their positions in the global educational environment in order to remain competitive. This process invariably includes implementation of new educational forms and methods. The current study reviews the modern teaching methods based on learning management systems. It includes an analysis of the key competences required from the specialists in the field of control and analysis and presents the stages of development, approbation and enhancement of the web-based learning management system Moodle.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1941
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
550_split_almanah_23_2016.swf 455.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов