ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ

DSpace/Manakin хранилище

ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ
Автор: Иванов, Георги; Тананеев, Емилиян; Крумов, Крум; Колева, Росица; Стойкова, Пепа; Костова, Силвия; Цветкова, Надежда; Ганчева, Зорница; Антов, Момчил; Кушева, Галя; Иванова, Дияна; Кулчев, Красимир; Желев, Жельо; Станева, Ивелина; Ефтимова, Ирина; Ivanov, Georgi; Tananeev, Emiliyan; Krumov, Krum; Koleva, Rositsa; Stoykova, Pepa; Kostova, Silviya; Tsvetkova, Nadezhda; Gancheva, Zornitsa; Antov, Momchil; Kusheva, Galya; Ivanova, Diyana; Kulchev, Krasimir; Zhelev, Zhelyo; Staneva, Ivelina; Eftimova, Irina
Резюме: Съвременното развитие на информационните технологии оказва съществе- но влияние върху начините за преподаване, обучение и комуникация. В процеса на глобализация на висшето образование, образователните институции се стремят да утвърждават своите позиции, за да са конкурентоспособни. Този процес неизменно е съпътстван от използване на нови форми и средства за обучение. В разработката е извършено изследване на съвременните методи за преподаване чрез внедряване на дигитални платформи. Проучени са изискванията на практиката за ключовите компетенции, които трябва да притежават специалистите по контрол и анализ. Представени са етапите на конструиране, апробиране и усъвършенстване на уеббазираната интерактивна платформа Moodle. The development of modern information technologies has a significant impact on teaching, learning and communication. Within the process of globalization of higher education, educational institutions strive to improve their positions in the global educational environment in order to remain competitive. This process invariably includes implementation of new educational forms and methods. The current study reviews the modern teaching methods based on learning management systems. It includes an analysis of the key competences required from the specialists in the field of control and analysis and presents the stages of development, approbation and enhancement of the web-based learning management system Moodle.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1941
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
550_split_almanah_23_2016.swf 455.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов