ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛОЖНИ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ В БЪЛГАРСКИТЕ АГРОФИРМИ

DSpace/Manakin хранилище

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛОЖНИ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ В БЪЛГАРСКИТЕ АГРОФИРМИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛОЖНИ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ В БЪЛГАРСКИТЕ АГРОФИРМИ
Автор: Линкова, Маруся; Николова, Марина; Лазарова, Елица; Linkova, Marusya; Nikolova, Marina; Lazarova, Elitsa
Резюме: Настоящото изследване има за цел да оцени възможностите за развитие на стратегическия иновационен потенциал на агрофирмите като основен фактор за подобряване на тяхната конкурентоспособност. Във връзка с това са поставени следните задачи: идентифициране на бариерите при прилагането на иновациите като средство за повишаване конкурентоспособността на българските агрофирми; изследване и оценка на иновационния потенциал в агробизнеса по примера на Северен централен район; анализиране и оценка на готовността на агрофирмите от Северен централен район за прилагане и развитие на иновации; очертаване на възможните стратегии за развитие на иновационния потенциал на респондентите. Основна теза в изследването е, че поради строго специфичния характер на производството в аграрния сектор конкурентоспособността на агрофирмите е силно зависима от имплементираните иновации и иновационни стратегии. От направеното проучване могат да се откроят следните изводи/резултати: повишаването на иновационния потенциал на агрофирмите е фактор за подобряване на тяхната конкурентоспособност; в българските агрофирми фокусът все още е навътре в бизнесструктурата и много по-рядко се насочва навън към потребителите и пазарното търсене; преобладаващите еднолични организационни форми в агробизнеса и съвместяването на функциите на собственик и мениджър водят до подценяване на необходимостта от стратегически подход към постигане на дъл- госрочните цели, още повече че при съществена част от тях дългосрочно целеполагане липсва. The study aims to evaluate the development opportunities of the strategic innovation potential of agrarian businesses, as a major factor in improving their competitiveness. In this context the following tasks are set: identifying barriers in the implementation of innovation as a means to increase competitiveness of Bulgarian agrarian businesses; studying and evaluating the innovation potential in agrarian business on the example of the North Central Region; analyzing and assessing the readiness of agrarian businesses from the North Central Region to apply and develop innovations; outlining the possible strategies for developing the innovation potential of the respondents. The main thesis of the study is that because of the very specific nature of the agricultural sector production the competitiveness of agrarian businesses is highly dependent on the implemented innovation and innovation strategies. The study highlights the following conclusions/results: increasing the innovation potential of agrarian businesses is a factor to improve their competitiveness; in Bulgarian agribusinesses the focus is still inside the business structure and very rarely is directed outside to consumers and market demand; the prevailing sole proprietorships in agribusiness and reconciling the functions of owner and manager lead to underestimation of the need for a strategic approach to achieving long-term objectives; besides, a significant part of them do not set long-term goals.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1949
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
358_split_almanah_23_2016.swf 496.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов