ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ У НАС

DLib Repository

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ У НАС

Show full item record

Title: ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ У НАС
Author: Любенов, Здравко; Нейков, Йордан; Вергилова, София; Lyubenov, Zdravko; Neykov, Yordan; Vergilova, Sofiya
Abstract: Интернационализацията е основен индикатор на съвременната икономическа система. Изследователите се опитват да обхванат и анализират случващата се динамика, но невинаги дават точен отговор и обяснение на възникващите въпроси. Във винарската промишленост проблемите при интернационализацията са много и не са достатъчно добре проучени. Целта на изследването е да се изведат перспективите за интернационализация пред фирмите за винопроизводство в страната. Изследователските задачи са свързани с проучване практиката на интернационализация, формата й на проявление при предприятията от винарската промишленост в България и оценка на факторите, влияещи на фирмите от бранша в процесите на интернационализация. Основната изследователска теза е, че интернационализацията във винарската промишленост може да се разглежда като исторически формирал се и развиващ се процес, който показва устойчивост във времето. Тя се налага чрез разнообразни форми на проявление, познаването на които води до повишаване на конкурентоспособността и до успеха на базата на натрупаните опит и знания. В студията се разкрива значението на интернационализацията във винарската промишленост за развитието на българската икономика. Изследват се теоретични постановки, изясняващи този процес. Представят се и резултатите от проведено емпирично проучване в изследваната промишленост. Internationalization is a key indicator of the modern economic system. Researchers are trying to cover and analyze the occurring dynamics, but they do not always give an accurate answer and explanation of the issues that arise. In the wine industry the internationalization problems are many and are not sufficiently studied. The aim of the study is to highlight the internationalization prospects for wine companies in our country. The research tasks are to study the practice of internationalization, its form of manifestation in companies of the wine industry in Bulgaria and evaluate the factors affecting the companies in the industry in the process of internationalization. The main research thesis is that internationalization in the wine industry can be seen as a historically formed process that is still evolving and that shows stability over time. It is imposed through various forms of manifestation, the knowledge of which leads to increased competitiveness and success based on gained experience and knowledge. The study reveals the importance of internationalization in the wine industry for the development of the Bulgarian economy. The theoretical formulations clarifying this process are studied and the results of an empirical study carried out in the wine industry are presented.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1964
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
387_split_almanah_23_2016.swf 569.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов