ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

DSpace/Manakin хранилище

ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Автор: Емилова, Ирена; Стоянова, Станислава; Динков, Милен; Emilova, Irena; Stoyanova, Stanislava; Dinkov, Milen
Резюме: Целта на студията е да се изследват състоянието и тенденциите на доброволчеството в нашата страна и да се очертаят перспективите на развитие. В тази връзка основните задачи са следните: да се проучат и обобщят най-новите теоретични постановки и нормативни документи по разглежданата проблематика; да се представи обективен анализ на настоящата ситуация в България относно съществуващото разбиране и отношение към доброволчеството; да се проведе анкетно проучване сред доброволци, което да очертае профила на българския доброволец и параметрите на съществуващата практика; да се дефинират условията, налагащи необходимостта от утвърждаване на доброволчеството като важен елемент за преодоляване на последиците от финансовата и икономическата криза и като инструмент за социално включване на групи в неравностойно поло- жение. Основната изследователска теза, която се защитава, е, че в нашата страна доброволчеството вече е признато като полезна и важна за европейската общност, държавата и обществото дейност и се очаква, то да заема все по-значима роля в поддържане на важни социални системи на европейските държави в бъдеще. Извършено е анкетно проучване на личности, осъществяващи доброволческа дейност в рамките на доброволчески организации или самостоятелно. Очертано е състоянието на доброволчеството като явление и са формулирани идеи и препоръки за неговото развитие в новите икономически реалности. The objective of the study is to research the state and trends of volunteerism in our country and to outline the prospects for development. In this respect, the main tasks are as follows: to research and summarize the latest theoretical formulations and normative documents on the discussed topic; to present an objective analysis of the current situation in Bulgaria regarding the existing perception of and attitude towards volunteerism; to carry out a survey among volunteers, which will shape up the profile of the Bulgarian volunteer and the parameters of the existing practice; to define the conditions imposing the need for confirming volunteerism as an important element in overcoming the consequences of the financial and economic crisis and as a tool for social inclusion of disadvantaged groups. The main research thesis that is defended is that in our country volunteerism is acknowledged as a useful and significant activity for the European community, state and society, and it is expected to play an even more significant role in the support of important social systems of the European countries in the future. The survey we have carried out focuses on individuals who perform volunteer activities within volunteer organizations or individually. The state of volunteerism as a phenomenon is outlined and ideas and recommendations for its development in the new economic realities are formulated.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1974
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
417_split_almanah_23_2016.swf 416.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов