ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

DLib Repository

ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

Show full item record

Title: ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”
Author: Асенов, Анатолий; Иванов, Венцислав; Assenov, Anatoly; Ivanov, Ventsislav
Abstract: В условията на световна „турбулентност”, неопределеността все повече ангажира вниманието и стремежа на ръководството на бизнес организациите да създадат такива правила и норми , които да гарантират успеха на развитие. Организационното съвършенство е категория, която е тясно субективна за всяка една единица и в този смисъл можем да твърдим, че това е цел на всяка организация, цел която трудно можем да унифицираме като общо правило. Съвременният мениджмънт има нужда от модели на поведение гарантиращи премахването на несигурността от глобалната конкуренция, но модели базирани не на класически разбирания за организационна цялост, а на тотално преосмислени структури и подходи за развитие. Процесният подход на управление и в частност концепцията „Управление на бизнес процесите” ни предлагат такива модели за развитие на бизнес организацията. Дава се шанс за начално развитие на организациите намиращи се в затруднено конкурентно положение. Това е и причината процесният подход на управление да навлиза все повече в икономическата реалност. In the global "turbulence" uncertainty increasingly engage the attention and desire of the leadership of business organizations to establish such rules and regulations to ensure the success of development. Organizational Excellence is a category that is closely subjective for each unit and in this sense we can say that this is the goal of any organization which purpose it is hard to unify as a general rule. Modern management needs behavioral patterns ensure the removal of the uncertainty of global competition, but not models based on classical concepts of organizational integrity, and totally redesigned structures and approaches to development. Process management approach and in particular the concept of "Business Process Management" We offer such models for business development organization. Give a chance for the initial development of the organizations are in a difficult competitive situation. That is why Process management approach to increasingly become an economic reality.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2190
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
03-2010-statia-2011.pdf 239.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов