ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПЛАНОВИТЕ ПРОЦЕСИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЧРЕЗ ПРОЦЕСЕН ПОДХОД (организационно-технологичен аспект)

DLib Repository

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПЛАНОВИТЕ ПРОЦЕСИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЧРЕЗ ПРОЦЕСЕН ПОДХОД (организационно-технологичен аспект)

Show full item record

Title: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПЛАНОВИТЕ ПРОЦЕСИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЧРЕЗ ПРОЦЕСЕН ПОДХОД (организационно-технологичен аспект)
Author: Борисов, Борислав; Парашкевова, Евелина
Abstract: Теорията и практиката показват, че съществуват и се прилагат различни техники, методи, средства и системи за осъществяване на планови процеси в бизнес организацията, но основна тяхна слабост е частичната им откъснатост едни от други и обвързването им единствено с постигане на финансови цели. Съществуващите системи за управление на планови процеси често не дават очакваните резултати. Те имат частичен характер и не могат да бъдат свързани с общата стратегия на компаниите, нито да бъдат адаптирани към постигането на специфични финансови и икономически резултати. За да се постигне обрат в дейността на фирмите, са необходими кардинални промени, а това означава промени в техните системи за планиране, измерване и управление. Движението в посока на стандартизационния метод за планиране и управление на планови процеси се явява главно направление за развитие на икономиката на предприятията и стандартите за управление основните инструменти за реализация на концепцията BPI1. Внедрявайки тези стандарти за управление фирмите получават резултати във вид на непрекъснато подобрение. Both theory and practice have proved that there are various techniques, methods, means and systems applied for planning the business processes, but their main disadvantage is that they are more or less standalone and are evaluated only in terms of the resulting financial performance. The existing planning processes management systems often do not yield the desired results. They are fractional and cannot be integrated within the overall strategy of the company or adapted for the achievement of specific financial and economic results. In order to achieve a radical turn in the activities of the companies we need radical changes, including changes in their planning, assessment, and management systems. The standardization method for planning and management of planning processes is the principal trend of development of the tools for implementation of the BPI concept. Through the implementation of these standards the companies receive results which are being constantly improved.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2219
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
32-statia-2010.pdf 314.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов