СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ КАТО ЧОВЕШКИ ФАКТОР В ПРЕДПРИЯТИЕТО

DLib Repository

СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ КАТО ЧОВЕШКИ ФАКТОР В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Show full item record

Title: СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ КАТО ЧОВЕШКИ ФАКТОР В ПРЕДПРИЯТИЕТО
Author: Дочев, Михаил; Dochev, Mihail
Abstract: Стопанската дейност на хората е свързана с получаването, преработването и използването на една или друга информация за протичащите стопански явления и процеси. Тази информация е твърде разнообразна по състав, съдържание, предназначение, начин на получаване, количество, качество и т.н. Налице са различни видове информация – научна, техническа, технологична, социална, икономическа и др. В литературата има най-различни определения за понятието “информация”, както и за нейната класификация. Наред с икономическата, юридическата и организационно-управленската обособеност, предприятията получават и счетоводна обособеност. Тя се изразява в задълженията им да организират и водят свое счетоводство и да изготвят финансов отчет. За целта всяко предприятие в управленската си структура създава отдел /служба/ „счетоводство”. Именно той е задължен да осъществява цялата работа по текущото регистриране на стопанските операции и процеси, по отразяване на състоянието – имуществено и финансово – и да съставя и представя финансовия отчет на предприятието като цяло. Във всяко предприятие има три задължителни елемента, които са взаимносвързани: имущество, извършването на стопански операции и организирано счетоводно отчитане. Счетоводството на всички предприятия се организира чрез прилагане на едни и същи принципи, една методология и еднаква нормативна база. Главната движеща фигура в счетоводството на едно предприятие е неговият счетоводител. Той трябва да притежава редица човешки и професионални качества. People’s business activity is associated with gathering, processing and use of any information about the ongoing economic effects and events. Such information is very diverse in terms of its contents and purpose, the method of collecting, as well as its quantity and quality. There are certain types of information – scientific, technical, technological, socioeconomic, etc. One of the most important issues concerning the existence and functioning of any business is how the information is handled by the accountancy department.In each company there are three mandatory elements that are mutually connected – property, business operations and organized accounting. The book-keeping of all companies is based on the same set of principles and methodology, along with the same regulatory framework. The accountant of a company has a major role in the book-keeping and the business activity in general. They should possess a number of human and occupational flairs.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2502
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2011_120_126.pdf 183.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов