Now showing items 1-7 of 7

  • AN ANATOMY OF MONETARY EQUILIBRIUM IN THE ECONOMY 

   Adamov, Velichko (АИ "Ценов", 2014)
   Monetary equilibrium often indicates stability in an economy. Most economic disturbances, at any stage of development, stem from breaking the equality between money and the value of goods. The focus of this paper is ...
  • ANATOMY OF CAPITAL PROVISION OF INVESTMENTS 

   Adamov, Velichko (АИ "Ценов", 2013)
   Capital provision of investments requires serious financial revision of the balance sheet and the statement of income. In this respect, what is justified in this article is the need for structuring and designing a financial ...
  • THROUGH A MONETARY INTERVENTION TOWARDS ECONOMIC GROWTH 

   Adamov, Velichko (АИ "Ценов", 2010)
   The paper reviews the possibilities of overcoming the current economic and financial crisis by implementing an efficient monetary policy. The theoretical and practical aspects of monetary functions, and the role of banks ...
  • ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА РИСКА ПРИ ИЗБОРА НА ИНВЕСТИЦИИ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

   Адамов, Величко; Adamov, Velichko (АИ "Ценов", 2012)
   За основен обект на изследването се определя оценяването на риска при избора на инвестиции, а за негов предмет – емпиричното извеждане и оценка на коефициента beta в условията на българския капиталов пазар. Целта на ...
  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

   Адамов, Величко; Димитрова, Теодора; Благоева, Надежда; Adamov, Velichko; Dimitrova, Teodora; Blagoeva, Nadejda (АИ "Ценов", 2012)
   Обективно наложилото се присъствие на данъците в бюджетните планове на правителствата показва, че става дума за феномен, който е бил и остава основа на изпълнението на държавните функции. Всички физически и юридически ...
  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕСУРСНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С ХОРИЗОНТ 2020 

   Адамов, Величко; Врачовски, Данаил; Димитрова, Теодора; Нинов, Николай; Adamov, Velichko; Vrachovski, Danail; Dimitrova, Teodora; Ninov, Nikolai (АИ "Ценов", 2012)
   Анализираните в теоретичен и практикоприложен аспект проблеми на финансирането на здравеопазването са изключително актуални днес, особено в условията на финансово-икономическа криза и социална несигурност. Внимани- ето ...
  • РАБОТНАТА СИЛА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА РЕФОРМАТА 

   Колев, Кольо; Адамов, Величко; Врачовски, Данаил; Захариев, Андрей; Захариева, Галина; Шарков, Ваньо; Марчева, Анастасия; Кръстев, Людмил; Kolev, Kolyo; Adamov, Velichko; Vrachovski, Danail; Zahariev, Andrey; Zaharieva, Galina; Sharkov, Vanio; Marcheva, Anastasiya; Krystev, Lyudmil (АИ "Ценов", 2010)
   Изследването на управленските, финансовите и социално-иконо- мическите проблеми на формирането и развитието на работната сила в здравеопазването е необходимо за диагностициране състоянието на системата и разработването ...