Dlib.uni-svishtov.bg administrators may be contacted at:

On-line form: Feedback
Email: bashev@uni-svishtov.bg