Now showing items 1-2 of 2

  • ВЛАСТОВИ РЕШЕНИЯ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА 

   Асенов, Анатолий; Алексиева, Десислава; Славов, Станимир; Петрова, Йоана; Христова, Ралица; Asenov, Anatoliy; Aleksieva, Desislava; Slavov, Stanimir; Petrova, Yoana; Hristova, Ralitsa (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
   В условията на глобализация не е достатъчно да се постигне устойчивост в управлението и администрация. Прилагането на иновативни методи и подходи, свързани с решения и поведение, водят до конкурентоспособно управление и ...
  • УПРАВЛЕНСКО ОБЩУВАНЕ В СЪДЕЯТЕЛСКА СРЕДА 

   Алексиева, Десислава; Aleksieva, Desislava (АИ "Ценов", 2015)
   Общуването е основна част от управленската дейност. То се проявява и развива под въздействието на множество фактори в определена среда. Възможността на управленското общуване да въздейства и да формира съдеятели – позитивни, ...