Now showing items 1-1 of 1

    • СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ 

      Божинов, Божидар; Георгиев, Николай; Bojinov, Bojidar; Georgiev, Nikolaj (АИ "Ценов", 2012)
      Банковото дело в международен мащаб е непрекъснат процес на еволю-ция и усъвършенстване. Навлизането на новите информационни технологии в банковите институции оказва влияние върху дейността им, както за намаляване на ...