Now showing items 1-7 of 7

  • The industrial policy of Bulgaria – problems and challenges 

   Deneva, Aneta; Hristova, Veneta (Imperial College Press, 2016-01)
   From its establishment to the present the European Union (EU) develops and enriches a unique economic and political partnership between the countries located in Europe. Implemented through a system of voluntary ...
  • АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ КЛЪСТЕРИ 

   Божинова, Марияна; Христова, Венета; Иванова, Петя; Bojinova, Mariana; Hristova, Veneta; Ivanova, Petya (АИ "Ценов", 2011)
   Развитието на процесите по формиране и функциониране на български клъстери е в първоначалната си фаза. Силно подкрепяни от държавата тези стопански формирования бързо увеличиха броя си. същевременно излизат на преден план ...
  • ЕДНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ГОЛЕМИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ 

   Кънев, Петър; Христова, Венета; Пантелеева, Искра; Иванова, Зоя; Kanev, Petar; Hristova, Veneta; Panteleeva, Iskra; Ivanova, Zoya (АИ "Ценов", 2012)
   Човешките ресурси са първостепенен фактор за развитието на всяка бизнес организация. Въз основа на многоаспектното анализиране на значителна по обем статистическа и емпирична информация последователно са изведени редица ...
  • ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА 

   Денева, Анета; Христова, Венета; Пантелеева, Искра; Deneva, Aneta G.; Hristova, Veneta; Panteleeva, Iskra M. (АИ "Ценов", 2014)
   В студията са изяснени същностните аспекти на политиката като понятие и като обществено явление. Акцентът е поставен върху индустриалната политика и нейните съвременни измерения в рамките на Европейския съюз. Застъпва се ...
  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

   Кънев, Петър; Христова, Венета; Пантелеева, Искра; Иванова, Зоя; Kanev, Petar; Hristova, Veneta; Panteleeva, Iskra; Ivanova, Zoya (АИ "Ценов", 2012)
   Динамичните промени в икономиката на страната оказват съществено влияние върху човешките ресурси и тяхната система за управление в бизнес организациите. Ето защо се налагат перманентни анализи и оценки на тези ресурси и ...
  • СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

   Денева, Анета; Личев, Тихомир; Личева, Катя; Митов, Кирил; Сирашки, Христо; Диманов, Даниел; Deneva, Aneta; Lichev, Tihomir; Licheva, Katia; Hristova, Veneta; Mitov, Kiril; Sirashki, Hristo; Dimanov, Daniel (АИ "Ценов", 2013)
   В Европейския съюз индустриалната политика се развива както в контекста на усъвършенстване на регулациите, така и в преструктурирането на сектори,особено този на индустрията, с цел повишаване на конкурентоспособността и ...
  • ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА КЛЪСТЕРНИЯ МОДЕЛ В ТУРИЗМА 

   Божинова, Марияна; Христова, Венета; Иванова, Петя; Bozhinova, Mariana; Hristova, Veneta; Ivanova, Petia (АИ "Ценов", 2011)
   Развитието на процесите по формиране и функциониране на български клъстери е в първоначалната си фаза. Силно подкрепяни от държавата тези сто-пански формирования бързо увеличиха броя си. Същевременно излизат на пре-ден ...