Now showing items 1-2 of 2

  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ В СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ 

   Коралиев, Янко; Мидова, Петранка; Петрова, Симеонка; Илиева, Любка; Балевски, Иво; Koraliev, Yanko; Midova, Petranka; Petrova, Simeonka; Ilieva, Lyoubka; Balevsky, Ivo (АИ "Ценов", 2010)
   Селският туризъм има значим принос за икономическия растеж на България. Той представлява една от най-добрите възможности за създаване на доходи и заетост в селските райони на страната, отличаващи се с различна степен на ...
  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ В СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ 

   Коралиев, Янко; Петрова, Симеонка; Мидова, Петранка; Илиева, Любка; Балевски, Иво; Koraliev, Yanko; Midova, Petranka; Petrova, Simeonka; Ilieva, Lyoubka; Balevsky, Ivo (АИ "Ценов", 2010)
   Селският туризъм има значим принос за икономическия растеж на България. Той представлява една от най-добрите възможности за създаване на доходи и заетост в селските райони на страната, отличаващи се с различна степен на ...