Now showing items 1-1 of 1

    • БАНКОВО ФИНАНСИРАНЕ НА ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ 

      Узун, Несрин (АИ "Ценов", 2014)
      Настоящата статия си поставя за цел да анализира ролята на банковото кредитиране в областта на жилищното строителство, както и настъпилите през последните години промени. Направена е оценка на въздействието на кризата върху ...