Now showing items 1-1 of 1

    • МОДИФИКАЦИИТЕ НА САРМ И ТЯХНАТА ВЕРИФИКАЦИЯ 

      ЦОНЧЕВ, Радослав; КОСТЕНАРОВ, Красимир (АИ "Ценов", 2011)
      Изследването има за цел да представи резултатите от тестване на пет модификации на метода САРM по два различни подхода с данни от Българската фондова борса. При първия подход чрез регресионен анализ се търси и измерва ...