Now showing items 1-1 of 1

    • В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НОВАТА РАБОТНА СИЛА 

      Дамянов, Атанас; Маринова, Маргарита; Damyanov, Atanas; Marinova, Margarita (АИ "Ценов", 2011)
      Изследването се състои от две части. В първата – в силно синтезиран вид е разгледан цивилизационно-религиозният фактор и в каква степен осигурява преки и косвени предпоставки за разгръщане на човешкия потенциал. Във втората ...