Now showing items 1-1 of 1

    • ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ КАТО ОБЕКТ НА СОЦИАЛНА РАБОТА 

      Ганева, Ваня; Ganeva, Vanya (АИ "Ценов", 2011)
      Обект на разглеждане в статията е домашното насилие върху жени, което в последните десетилетия се определя като един от сериозните социални проблеми в световен мащаб. В първата част на разработката се изяснява същността ...